Logistea förvärvar två fastigheter i Åmål och Borås till ett fastighetsvärde om 237 mkr

Logistea AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av fastigheterna Åmål 6:78 i Åmål samt Vattnet 1 i Borås. Fastigheten Åmål 6:78 har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 185 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 15,3 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka 14,5 år. Av köpeskillingen erläggs cirka 78 miljoner kronor genom en riktad kvittningsemission till säljaren Slättö till en aktiekurs om 14 kronor per aktie. Fastigheten Borås Vattnet 1 har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 52 miljoner kronor. Årlig intäkt uppgår till cirka 4,0 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på drygt 6 år. Av köpeskillingen erläggs cirka 17 miljoner kronor genom en riktad kvittningsemission till säljaren Holdingaktiebolaget Knut Hansson till en aktiekurs inom intervallet 14,00 – 15,50 kronor per aktie.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag ingått avtal om förvärv av en fastighet i Åmål med ett underliggande fastighetsvärde om 185 miljoner kronor från en fond förvaltad av Slättö Förvaltning. Tillträde förväntas ske i slutet på andra kvartalet 2024. Fastigheten uppfördes 2022 och har en total uthyrningsbar yta på cirka 8 540 kvadratmeter. Hyresgäst är Dana TM4 Electric AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via triple-net avtal med löptid till 2037-12-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 15,3 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg).

Affären finansieras genom en emission av 5 657 666 Stam B aktier i Logistea till en teckningskurs på 14,00 kronor per aktie samt banklån. Efter emissionen kommer fonder förvaltade av Slättö inneha 20,2 procent av kapitalet och 22,3 procent av rösterna i Logistea.

Transaktionen betraktas som en närståendetransaktion enligt 16 a kap. aktiebolagslagen med anledning av att Logisteas styrelseledamot Erik Dansbo är CIO på Slättö och att en fond förvaltad av Slättö indirekt är ägare till den förvärvade fastigheten. Transaktionen är därav villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Logistea. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att ske genom ett separat pressmeddelande.

Logistea har idag även ingått avtal om förvärv av en fastighet i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 52 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor avser investeringar i batterier, solceller och ladd-infrastruktur, från dotterbolag till Holdingaktiebolaget Knut Hansson. Tillträde sker efter färdigställande vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2024. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 2 175 kvadratmeter. Hyresgäst är Samhall AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via avtal med löptid till 2030-12-31. Årlig intäkt uppgår till cirka 4,0 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg), varav cirka 0,6 miljoner kronor avser intäkter från batterier, solceller och ladd-infrastruktur.

Affären finansieras genom en emission av cirka 1 150 000 Stam B aktier i Logistea till en teckningskurs inom intervallet 14,00 – 15,50 kronor per aktie samt banklån. Teckningskursen fastställs vid tillträdet och beräknas via ett volymvägt genomsnitt för de 10 senaste handelsdagarna före tillträdet. Efter emissionen kommer Stefan Hansson (inklusive närstående och närståendebolag) inneha cirka 4,6 procent av kapitalet och cirka 4,9 procent av rösterna i Logistea.

Transaktionen betraktas som en närståendetransaktion enligt 16 a kap. aktiebolagslagen med anledning av att Logisteas styrelseledamot Stefan Hansson även är ägare av Holdingaktiebolaget Knut Hansson, som indirekt är ägare till den förvärvade fastigheten. Transaktionen är därav villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Logistea. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att ske genom ett separat pressmeddelande.

Antal Logistea-aktier före transaktionerna uppgår till 17 087 861 A-aktier respektive 219 768 114 B-aktier och antalet aktier efter genomförda transaktioner uppgår till 17 087 861 A-aktier respektive cirka 226 575 780 B-aktier.

Vi förvärvar två fastigheter med nyproducerade högkvalitativa byggnader som färdigställdes 2022 respektive 2024 med mycket god intjäningsförmåga via hyresavtal med långa löptider tecknade med finansiellt stabila hyresgäster. Båda fastigheterna är utrustade med solceller och i Borås gör vi vår första egna investering i batterilagring, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.