Logistea förvärvar två fastigheter i Skövde till ett fastighetsvärde om 79,4 mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter i Skövde. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 79,4 mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 5 100 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,1 mkr med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka 14 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag förvärvat två fastigheter i Skövde. Fastigheterna (Kopparn 2 och del av Kopparn 3) är strategiskt belägna i Stallsiken handelsområde. Affären finansieras genom en emission av 500 000 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 30,00 kr per aktie, samt banklån och kontanta medel. Fastigheterna tillträds 30 maj.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta på 5 135 kvadratmeter. Största hyresgäst är Borgunda Bygghandel som tecknat ett 15-årigt triple net-avtal på cirka 2 900 kvadratmeter. Resterande ytor hyrs av Autospa och Cramo. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,1 mkr (exklusive tillägg) med en genomsnittlig återstående kontraktslängd på cirka 14 år.

– Vi förvärvar två högkvalitativa fastigheter i ett mycket attraktivt läge med finansiellt stabila hyresgäster, säger Anders Nordvall, vice vd och transaktionschef, Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två år vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till närmare 4,1 mdkr. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 64 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 505 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 365 000 kvadratmeter.