Logistea genomför omvänd aktiesplit 1:10 – 22 november 2021 sista dag för handel inför sammanläggningen

Logistea AB (publ) (”Logistea”) beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd aktiesplit). Sammanläggningen innebär att tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie samt att tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 24 november 2021. Sista dag för handel i Logisteas aktier före sammanläggningen är den 22 november 2021.

Tidplanen för sammanläggningen av aktier följer nedan:

22 november 2021: Sista dag för handel i Logistea Stam A och Stam B före sammanläggning.

23 november 2021: Första dag för handel i Logistea Stam A och Stam B efter sammanläggning. Aktiekurserna ska från och med detta datum återspegla effekten av sammanläggningen.

24 november 2021: Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktiespliten kommer att genomföras automatiskt genom Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Logisteas aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 24 november 2021 handlas Logistea Stam A med ISIN-koden SE0017131329 och Logistea Stam B med ISIN koden SE0017131337.

Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett fullt antal nya aktier av samma slag, kommer överskjutande aktier att säljas på Logisteas bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.