Logistea har idag tillträtt en fastighet i Åmål till ett fastighetsvärde om 185 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Åmål 6:78 i Åmål. Fastigheten Åmål 6:78 har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 185 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 8 540 kvadratmeter. Dana TM4 Electric AB hyr samtliga ytor i fastigheten. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 15,3 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktslängd på cirka 14,5 år. Av köpeskillingen erlades cirka 79 miljoner kronor genom en riktad emission till säljaren Slättö om totalt 5 657 666 aktier till en aktiekurs om 14 kronor per aktie.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har idag tillträtt fastigheten Åmål 6:78 från en fond förvaltad av Slättö Förvaltning. Fastigheten uppfördes 2022 och har en total uthyrningsbar yta på cirka 8 540 kvadratmeter. Hyresgäst är Dana TM4 Electric AB som hyr samtliga ytor i fastigheten via triple-net avtal med löptid till 2037-12-31. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 15,3 miljoner kronor (exklusive hyrestillägg).

I samband med tillträdet emitterade Logistea 5 657 666 Stam B aktier till en aktiekurs om 14 kronor per aktie, motsvarande cirka 79 miljoner kronor. Teckningskursen baseras på Logisteas substansvärde per aktie per den 31 mars 2024. Efter emissionen kommer Slättö (inklusive närståendebolag) inneha 19,8 procent av kapitalet och 22,0 procent av rösterna i Logistea. Emission av aktier i Logistea sker med stöd av det bemyndigande som erhölls vid ordinarie årsstämma i Logistea den 3 maj 2024.

Förvärvet har finansierats genom ovanstående emission samt banklån.

Antal Logistea-aktier före transaktionerna uppgår till 17 087 861 A-aktier respektive 219 768 114 B-aktier och antalet aktier efter genomförda transaktioner uppgår till 17 087 861 A-aktier respektive 225 425 780 B-aktier.

Efter tillträdet uppgår Logisteas fastighetsbestånd till cirka 6,2 miljarder kronor (5,4 miljarder kronor per 31 december 2023).