Logistea har idag tillträtt fastigheterna Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, Göteborg

Logistea AB (publ) har idag tillträtt två fastigheter i Partille, Göteborg i enlighet med pressmeddelande om förvärv av samma fastigheter den 22 december 2022. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 292 miljoner kronor. Säljare av fastigheterna är Nordika Fastigheter (”Nordika”).

Logistea AB (publ) har idag tillträtt fastigheterna Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om 292 miljoner kronor. Fastigheterna utgörs av 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för externhandel, lager samt en mindre del kontor. Läget och fastigheternas beskaffenhet lämpar sig för såväl externhandel som last-mile logistik. De största hyresgästerna är Elgiganten, Lindex och Leo’s Lekland. Hyresintäkt exklusive tillägg uppgår till 18,7 miljoner kronor och genomsnittlig återstående löptid är drygt fem år. 97 procent av ytorna är idag uthyrda.

Säljare av fastigheterna är Nordika till vilka Logistea emitterar 1 455 643 A-aktier samt 16 960 379 B-aktier till kursen 12,75 kronor per aktie, motsvarande 234,8 miljoner kronor. Nordika, som är ett svenskt onoterat fastighetsbolag ägt av ett antal nordiska pensionsstiftelser och institutioner samt grundarna, blir därmed Logisteas tredje största ägare med 13,2 procent av kapitalet och rösterna.

Förvärvet finansieras genom ovanstående emission samt banklån. Genom nyemissionen kvittas även vissa fordringar som säljaren har mot det förvärvade fastighetsägande bolaget, vilket skapar ytterligare belåningsutrymme och därmed likviditet för Logistea om cirka 105 miljoner kronor. Emissionen till Nordika av Logistea-aktier kommer att slutföras efter att Finansinspektionen har godkänt prospekt avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna, vilket beräknas ske under första halvan av mars 2023.

Antal utestående aktier i Logistea uppgår före transaktionen till 9 568 392 A-aktier respektive 111 485 665 B-aktier och antalet aktier efter genomförd transaktion kommer att uppgå till 11 024 035 A-aktier respektive 128 446 044 B-aktier.

Om Nordika
Nordika är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som ägs av nordiska institutioner. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland (med flexibilitet att investera i Danmark och Norge). Nordika har sedan starten 2011 förvärvat och förvaltat fastigheter med ett värde överstigande 8 miljarder kronor. Företaget har blivit uppmärksammat för sin förmåga att stabilisera komplexa tillgångar där Nordikas kreativa idéer och förmåga att genomföra förändring, ger väl fungerande och långsiktigt hållbara fastigheter.

Om Logistea
Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. Logisteas fastighetsportfölj har på tre år vuxit från 189 miljoner kronor i fastighetsvärde till drygt 4,9 miljarder kronor. Bolagets tillväxtstrategi är att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittlig kvarvarande kontraktstid i välbelägna och växande logistiknav i Sverige. Bolaget äger efter ovanstående förvärv 70 fastigheter i Sverige med en uthyrningsbar yta om cirka 580 000 kvadratmeter, samt en byggrättsportfölj om cirka 316 000 kvadratmeter.