Logistea har tecknat LOI för hyresavtal med internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat tillhörande markreservationsavtal avseende en miljon kvm markyta i Svenljunga kommun

Logistea AB (publ) har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen. Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket bedöms kunna ske under inledningen av 2022. Därutöver är avsiktsförklaringen gällande hyresavtalet villkorat av en lagakraftvunnen detaljplan.

Logistea har, tillsammans med JV-partner Hansson Holding AB (tillsammans ”JV-bolaget”), ingått en avsiktsförklaring om att teckna hyresavtal med en internationell battericellstillverkare som designar och producerar litiumbattericeller. JV-bolaget ägs till 95 procent av Logistea AB och 5 procent av Hansson Holding AB.

Därutöver har JV-bolaget tecknat ett exklusivt markreservationsavtal som omfattar en markyta om cirka en miljon kvadratmeter strategiskt belägen i Lockryd i Svenljunga kommun, som är en del av Business Region Borås. Total uthyrbar yta för den planerade battericellsanläggningen beräknas till cirka 380 000 kvadratmeter. Det aktuella markområdet möjliggör även etablering för underleverantörer och annan bebyggelse. Initialt är samarbetet villkorat av att Logistea erhåller markanvisningsavtal från Svenljunga kommun samt att detaljplanen vinner laga kraft.

”Logistea har en tydlig målbild och strategi att växa kraftfullt inom moderna fastigheter för logistik och lätt industri. Avsiktsförklaringen som vi idag har tecknat med den internationella battericellstillverkaren skapar grund för att bli ett av de större industriprojekten under senare år i Sverige. Vi ser fram emot att tillsammans med hyresgästen, Business Region Borås samt Svenljunga kommun utveckla området. Samarbetet bekräftar regionens attraktionskraft för framåtriktade och internationella etableringar” säger Niklas Zuckerman, VD, Logistea AB.

“Det är med stor glädje och kraft som vi nu nått en kommersiell överenskommelse och därmed kan intensifierar samarbetet med Svenljunga kommun och den internationella battericellstillverkaren i syfte att åstadkomma en etablering till gagn för alla parter, inte minst regionala aktörer och lokalsamhället” säger Stefan Hansson, VD, Hansson Holding AB.

”Vi ser fram emot att ta nästa steg för att utveckla denna etablering till att bli den framgångssaga för alla inblandade parter som den kan bli. Vi har ett fantastiskt samarbete här i Boråsregionen som vi nu kan utveckla ytterligare under arbetet med denna stora etablering” säger Magnus Nilsson, kommunchef, Svenljunga kommun.

Logistea kommer att lämna mer information om projektet i takt med dess utveckling.