Logistea har tecknat samarbetsavtal med FREYR avseende fördjupat arbete för etablering av battericellsproduktion i Svenljunga

Logistea AB (publ), genom Logistea Lockryd Park AB (”JV-Bolaget”), har idag tecknat ett samarbetsavtal med den internationella battericellstillverkaren FREYR Battery Norway AS. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avtalet är ett viktigt nästa steg för etableringen av en battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.

JV-Bolaget, som Logistea äger till 95 procent och Hansson Holding AB till resterande fem procent, har idag tecknat ett samarbetsavtal med battericellstillverkaren FREYR Battery Norway AS. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 31 december 2025 och avser slutförandet av detaljplanen och planprocessen i syfte att utreda möjligheten till att etablera battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.

Avtalet omfattar ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna i det fördjupade arbetet med planprocessen samt en ensidig option, för FREYR, avseende förhyrning av den fastighet om cirka en miljon kvadratmeter markyta som JV-bolaget och Svenljunga kommun har tecknat markreservationsavtal om sedan tidigare. Avtalet innebär inte några materiella finansiella åtaganden för Logistea förrän FREYR påkallar nämnda option.

Arbetet med detaljplanen har pågått sedan den initiala avsiktsförklaringen tecknades mellan parterna i december 2021. Samarbetsavtalet ersätter avsiktsförklaringen och detaljplanen förväntas vinna laga kraft under slutet av 2023.

”Arbetet med planprocessen har fortskridit sedan avsiktsförklaringen med FREYR tecknades i december 2021. Samverkan har skett i god anda och tempo mellan Svenljunga kommun, Boråsregionen, Business Sweden, FREYR, Logistea samt Hansson Holding. Det kommersiella samarbetsavtalet som vi idag har ingått med FREYR bekräftar båda parters intresse av fortsatt framdrift i projektet,” säger Niklas Zuckerman, VD, Logistea AB.

Logistea avser att kontinuerligt lämna information om projektet i takt med dess utveckling.