Logistea offentliggör prospekt för upptagande av aktier på Nasdaq Stockholm i samband med en riktad nyemission

Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av 62 400 000 Stam B aktier på Nasdaq Stockholm. Aktierna beräknas tas upp till handel omkring den 25 november 2021.

Som kommunicerat via pressmeddelande den 25 oktober 2021 har Logistea tecknat avtal om att förvärva sju fastigheter i Karlskoga och Kristinehamn med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 403 Mkr. Fastigheterna tillträddes den 29 oktober 2021.

Som en del av förvärvsfinansieringen har Bolaget genomfört en riktad nyemission av 62 400 000 Stam B aktier till säljarna av fastighetsbolagen (den ”Riktade Emissionen”). Som ett resultat av fattade beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget den 22 oktober 2021 avseende dels utdelning av Bolagets aktier i We Are Spin Dye med avstämningsdag den 26 oktober 2021, dels införandet av nytt aktieslag i form av B-aktier inklusive efterföljande fondemission och planerad omvänd split med avstämningsdag 24 november 2021, fastställdes emissionskursen till 1,64 kronor före omvänd split (motsvarande 16,44 kronor efter omvänd split). Teckningskursen är beräknad på den per 16 juli 2021 överenskomna aktiekursen 19,00 kronor på Serie A, justerad för ovan nämnda beslut vid extra bolagsstämman.

För fullständig information om den Riktade Emissionen och upptagande av aktier till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.logistea.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat.