Logistea offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Logistea AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 7 oktober 2021 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 500 Mkr inom ett totalt rambelopp om 1 000 Mkr på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m +5,15 procent per år och har slutförfall den 7 oktober 2024.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på den hållbara obligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.logistea.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat.