Logistea publicerar delårsrapport för Q2 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.

Logistea AB (publ) har idag publicerat sin delårsrapport för det första halvåret 2023

Ökade intäkter och stigande förvaltningsresultat

Summering januari – juni 2023
· Intäkterna ökade med 78 procent och uppgick till 189 mkr (106).
· Driftnettot ökade med 93 procent till 138 mkr (72).
· Förvaltningsresultatet ökade till 52 mkr (31).
· Resultatet före skatt uppgick till 20 mkr (347), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -44 mkr (314).
· Resultat per aktie uppgick till 0,1 kr (2,6).
· Substansvärde per aktie ökade till 16,5 kr (16,3).
· I januari tillträdde Logistea två fastigheter i Göteborg till ett samlat fastighetsvärde om 292 miljoner kronor.
· Nytt samarbetsavtal tecknat med FREYR Battery avseende utveckling av detaljplan och planprocess för den potentiella batterifabriken i Svenljunga kommun.

Summering april – juni 2023
· Intäkterna ökade med 67 procent och uppgick till 94 mkr (56).
· Driftnettot ökade med 86 procent till 72 mkr (39).
· Förvaltningsresultatet ökade till 28 mkr (18).
· Resultatet före skatt uppgick till 16 mkr (155), där värde-förändring av fastigheter påverkade resultatet med -30 mkr (135).
· Resultat per aktie uppgick till 0,1 kr (1,1).
· Under kvartalet återköptes ytterligare 30 miljoner kronor och har totalt återköpt 116,3 miljoner kronor i den egna emitterade icke säkerställda obligationen med nominellt belopp om 500 miljoner kronor.
· I juni månad blev Slättö största ägare i Logistea efter att Ilija Batljan med bolag avyttrat samtliga andelar i Logistea.
· I slutet av juni tecknade Logistea nya gröna hyresavtal med Globen Lighting och Camfil Power Systems avseende totalt 4 200 kvadratmeter. Snittlöptiden var 7,3 år och det samlade hyresvärdet uppgick till 35 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång
· Den 14 juli beslutade Logisteas styrelse om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om preliminärt 400 miljoner kronor. Emissionen beräknas vara slutförd under det tredje kvartalet 2023.

Logistea rapporterar ökade intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat både för halvåret och kvartalet. Vi har en fortsatt stark förutsägbarhet i vårt kassaflöde trots ett föränderligt finansieringsklimat. Vår genomsnittliga upplåningsränta minskade med 0,1 procentenhet i kvartalet till följd av genomförda återköp i vårt obligationslån. Vidare kommer vi att stärka vår finansiella ställning ytterligare, genom den företrädesemission Logisteas styrelse beslutade om idag, och kan fortsätta med återköp av obligationslån, fastighetsförvärv enligt vår tillväxtstrategi och andra värdeskapande investeringar, säger CFO Philip Löfgren.

En presentation av delårsrapporten finns tillgänglig på Logisteas webbplats (länk)

Lyssna på vd Niklas Zuckerman som kommenterar resultatet i podcasten Kvartalet, tillgängligt från kl 8.00 idag på Logisteas webbplats (länk)