Logistea publicerar nya hållbarhetsmål

Hållbarhet är en integrerad del i Logisteas strategiska ramverk och mål. Under 2023 inleddes ett arbete med att anpassa bolagets hållbarhetsarbete och rapportering till det nya regelverket Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En dubbel väsentlighetsanalys enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genomfördes och validerades med bolagets nyckelintressenter. Väsentlighetsanalysen pekade ut de hållbarhetsfrågor som Logistea bör prioritera för att minimera risker och ta vara på möjligheter, både finansiellt och i termer av Logisteas påverkan på omvärlden.

Som ett resultat av analysen har Logisteas hållbarhetsramverk uppdaterats och nya hållbarhetsmål av både strategisk och operativ karaktär har tagits fram inom ESG-ramverket. Måluppfyllnad på nedan mål kommer att börja rapporteras under andra halvåret 2024.

”I 2023 bildade vi ett internt hållbarhetsutskott med medlemmar från olika delar av organisationen så som förvaltning, affärsutveckling, legal och rapportering, i syfte att lägga fram en gemensam plan för bolagets hållbarhetsarbete. De nya ambitiösa målen är förankrade i både den genomförda dubbla väsentlighetsanalysen samt i kommande regelverk” säger Philip Löfgren, CFO på Logistea.

Energibesparingsåtgärder – Årligen förflytta minst 10 procent av fastigheterna i jämförbart bestånd till en avsevärt bättre energiklass, genom energiprojekt tillsammans med våra hyresgäster, fram till slutet av 2025.

Solceller – Årligen öka installerad effekt från solenergi med 1 MWp.

Batterier – Installerad effekt från batterilagring ska uppgå till minst 30 MW vid slutet av år 2025.

Fossilfri el – 100 procent fossilfri el för de elavtal Logistea har rådighet över.

Nettonoll växthusgas – Logistea ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2 till år 2030.

Laddinfrastruktur – Fem fastigheter ska årligen utrustas med laddinfrastruktur för fordon.

Miljöcertifiering – All nyproduktion och större ombyggnationer ska hållbarhetscertifieras.

Återbruk – Logistea ska verka för att vid ny- och ombyggnationer använda återbrukat material.

Ekosystemtjänster – Logistea ska verka för en expandering av andelen gröna bioytor inom fastighetsbeståndet tillsammans med våra hyresgäster.

Utöver ovan mål har Logistea även fastställt sociala mål och målsättningar inom uppförande och governance.