Logistea repeterar och förtydligar tidigare kommunicerade beslut från extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Med anledning av handel och handelsstopp i bolagets Stam A aktie den 11 november 2021 önskar Logistea repetera och förtydliga tidigare kommunicerade beslut som fattades vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Vid den extra bolagsstämma beslutades det om att Bolaget ska genomföra en Fondemission, genom vilken tio (10) Stam B aktier ska erhållas vederlagsfritt för varje befintlig Stam A aktie. Från den 11 november 2021 handlades Stam A aktien i Bolaget utan rätt till att erhålla nya Stam B aktier. Detta faktum återspeglades inte i börskursen under handelsdagen den 11 november 2021, varvid Bolaget kontaktade Nasdaq Stockholm som handelsstoppade Bolagets aktie. Under handelsstoppet förtydligade Bolaget i ett pressmeddelande att avstämningsdagen för deltagandet i Fondemissionen är den 12 november och att sista dag för handel inklusive rätt till att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021.

Bakgrund till förändrad kapitalstruktur
Logistea är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager- och logistikfastigheter. Under de senaste åren har Logistea aktivt genomfört ett flertal fastighetsförvärv och fastighetsutvecklingsprojekt, samtidigt som den befintliga fastighetsportföljen har utvecklats väl. Sedan slutet av 2019 har fastighetsportföljen utvecklats från att omfatta en uthyrningsbar area om 16 468 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om 189 MSEK, till att per den 30 juni 2021 omfatta uthyrningsbar area om 141 974 kvadratmeter med ett värde om 1 279,3 MSEK.

Fondemission i korthet
Logistea ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt, och i syfte att skapa förutsättningar för flexibilitet vid framtida kapitalanskaffning och möjliggöra fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare, beslutade extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 om en Fondemission genom vilken varje innehavare av en (1) Stam A aktie ska erhålla tio (10) Stam B aktier med en tiondels (1/10) röst. Avstämningsdag för Fondemissionen är den 12 november 2021. Sista dag för handel med Stam A aktier inklusive rätt att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021. De nya Stam B aktierna beräknas börja bokföras på aktieägarnas VP-konton omkring den 15 november 2021. Innehavare av Stam A aktier behöver inte vidta några åtgärder för att delta i Fondemissionen utan kommer automatiskt erhålla nya Stam B aktier.

Efter genomförd Fondemission uppgår antalet utestående stamaktier till 877 102 600 stamaktier, varav 79 736 600 utgör Stam A aktier och 797 366 000 utgör Stam B aktier. Stam A och B aktier medför samma ekonomiska rättigheter, innefattande bland annat utdelning. I enlighet med Logisteas bolagsordning kommer Stam A aktie fortsatt ha en (1) röst och en Stam B aktie en tiondels (1/10) röst.

Stam B aktiens första handelsdag sker efter sedvanliga beslut hos FI samt Nasdaq.

Omvänd split
Eftersom Fondemissionen innebär en teoretisk minskning av aktiekursen per stamaktie, beslutade extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 även om en sammanläggning, en så kallad omvänd aktiesplit (10:1), varvid tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie och tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Sammanläggningen omfattar samtliga aktieslag. Sammanläggningen medför att Logistea uppnår ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Den omvända spliten beräknas att genomföras strax efter att Stam B aktierna är upptagna till handel. Villkoren för den omvända spliten innebär att tio (10) aktier av Stam A samt Stam B kommer slås samman till en (1) aktie av Stam A samt Stam B.

Efter genomförd omvänd split kommer det allt annat lika finnas 7 973 660 Stam A aktier och 79 736 600 Stam B aktier, dvs totalt 87 710 260 Stam A och B aktier.

Räkneexempel i korthet
En aktieägare som onsdagen den 10 november 2021 innehar 1 000 Stam A aktier i Logistea erhåller efter Fondemissionen i steg ett 1 000 Stam A aktier samt 10 000 Stam B aktier, dvs. totalt 11 000 stamaktier.

Efter genomförd omvänd split kommer aktieägaren efter Fondemissionen och den omvända spliten att inneha 100 Stam A aktier samt 1 000 Stam B aktier.