Logistea tillträder lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg motsvarande ett fastighetsvärde om 78 Mkr

Logistea AB (publ) (tidigare företagsnamn Odd Molly International AB (publ)) tillträdde idag två fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg som bolaget förvärvade den 30 juni 2021. Den ena fastigheten är en fullt uthyrd modern lager- och logistikfastighet med uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om tre år. Den intilliggande fastigheten är obebyggd med byggrätter motsvarande cirka 12 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 78 Mkr och bedömd årlig hyresintäkt om 7,1 Mkr och bedömt driftnetto om 5,3 Mkr. Köpeskilling uppgick till 56,2 Mkr.

Fastigheterna har ett utmärk läge i Falkenberg mitt emellan de två starka logistiknaven, Göteborg och Öresundsregionen. Fastigheterna har närhet till både centrum och hamnområde och inom tio minuter nås E6 som sträcker sig mellan Malmö, Göteborg och vidare till Oslo.

Den befintliga lager- och logistikfastigheten har en bra fördelning mellan lager- och kontorsytor och Engelssons Postorder hyr majoriteten av ytan. Den obebyggda intilliggande fastigheten med byggrätter om cirka 12 00 kvadratmeter består av hårdgjord och byggklar yta och bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter för att tillskapa ytterligare en lager- och logistikfastighet på området. Uthyrning av fastigheten har redan påbörjats.

Logisteas fastighetsportfölj uppgår per för närvarande till cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta (exklusive pågående och planerade till- och nybyggnationer), samtliga belägna i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige.