EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarträff

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

På förslag från styrelsen beslutade årsstämman den 4 maj 2018 i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare att teckna nya aktier i Odd Molly om cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 750 000 aktier motsvarande högst 10,5 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare.  

Styrelsen i Odd Molly har med anledning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen upprättat ett prospekt som idag, den 25 maj 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 maj 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, med fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (logistea.se) samt på Erik Penser Bank ABs webbplats (www.penser.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Odd Mollys rörelsemarginal för webbshopen per den 31 december 2017. Den nya finansiella informationen återfinns nedan. Odd Molly offentliggjorde i pressmeddelande den 23 maj 2018 även annan ny finansiell information avseende bland annat Bolagets distributionskanaler och försäljning, vilket är inkluderat i prospektet. Informationen har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor.  

Rörelsemarginal för webbshopen
KSEK
1 januari – 31 december
2017
Nettoomsättning (webbshopen)                                                                                      108 245
– Kostnader (webbshopen) -77 024
Rörelseresultat (webbshopen) 31 221
/ Nettoomsättning (webbshopen) 108 245
= Rörelsemarginal (webbshopen), % 28,8

Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 är registrerad som aktieägare i Odd Molly äger rätt att med företräde teckna nya aktier i Odd Molly. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Odd Molly. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och tecknat ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand garanter.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 14,0 SEK per aktie. Totalt kommer högst 1 917 333 aktier att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader.

För att möjliggöra att Bolaget vid behov kan tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen, och därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital, kan styrelsen genom bemyndigande besluta att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra Övertilldelningsemissionen om högst 750 000 aktier, vilka emitteras till teckningskursen 14,0 SEK per aktie. Rätten att teckna aktier i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla de personer som tecknar aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full teckning. Övertilldelningsemissionen kommer vid fullt utnyttjande att tillföra Bolaget ytterligare 10,5 MSEK före emissionskostnader.

De aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med högst 1 917 333 aktier motsvarande 25,0 procent, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare har dock möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att avyttra sina teckningsrätter.

Utspädningseffekten från Övertilldelningsemissionen ensamt uppgår till cirka 8,9 procent, förutsatt att Övertilldelningsemissionen utnyttjas i sin helhet. Utnyttjande av Övertilldelningsemissionen förutsätter överteckning i Företrädesemissionen. Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsemissionen, kommer utspädningen att uppgå till cirka 31,7 procent.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Aktieägarna Kattvik Financial Services AB, M2 Capital Management AB, ATV Holding AB och New Moon Förvaltning AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 60,5 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i Företrädesemissionen. Samma aktieägare garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 10,6 MSEK, motsvarande cirka 39,5 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Företrädesemissionen är därmed fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 

Tidplan för Företrädesemissionen

  • 30 maj – 13 juni 2018       Teckningsperiod
  • 30 maj – 11 juni 2018        Handel i teckningsrätter
  • 30 maj – under vecka 29                  Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
  • 19 juni 2018                           Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarträff

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar företrädare för ledning och styrelse i Odd Molly Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm den 7 juni 2018 klockan 16:00. Anmälan ska ske till Erik Penser Bank AB via e-post till seminarium@penser.se. Enklare förtäring serveras i samband med investerarträffen. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Odd Molly i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Johanna Palm, CFO
+46 760 10 24 55

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018, kl. 16:00 CEST.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når närmare 40 länder. Bolaget har även 18 egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap. Läs mer på logistea.se.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att förvärva, sälja eller annars bedriva handel i värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte, direkt eller indirekt, erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i jurisdiktion eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i jurisdiktion annat än i Sverige.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.