Odd Molly tecknar avsiktsförklaring som skapar ledande digital marknadsplats för secondhand-mode

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 22 juli 2020

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått en avsiktsförklaring med Ytrade Group AB som driver den snabbt växande digitala handelsplatsen Yaytrade. Avsiktsförklaringen innebär att Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International AB, som bedriver e-handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av varumärkeskläder går samman med Ytrade Group (”Yaytrade”). Odd Molly kommer efter genomförd transaktion äga cirka 40 procent i det sammanslagna bolaget. Transaktionen värderar Used By till cirka 27 MSEK och planeras genomföras under augusti 2020.

Den idag ingångna avsiktsförklaringen är ytterligare ett steg i den strategiska omställningen som Odd Molly genomför. Efter ett slutförande av affären under augusti 2020 skapas en ny marknadsledande aktör som möter det snabbt växande intresset för hållbar konsumtion och marknaden för secondhand-försäljning av varumärkeskläder. Used By och Yaytrade kompletterar varandra mycket väl vilket kommer stärka den strategiska marknadspositionen och ge upphov till kostnadssynergier. Tillsammans har bolagen nästan 70 000 registrerade medlemmar. Det nya bolaget avser ha fortsatt nära samarbete med Odd Molly och utforska gemensamma strategiska möjligheter inom digitala handelsplatser för försäljning av varumärkeskläder och accessoarer.

”Vi är imponerade av den fina verksamhet teamet på Yaytrade lyckats skapa på kort tid. Det finns en mängd synergier mellan Yaytrade och Used By och vi ser fram emot att genom denna sammanslagning ge Used By ännu bättre förutsättningar att växa och utvecklas”, kommenterar Odd Mollys verkställande direktör Jennie Högstedt Björk.

Vi ser framemot att slå samman våra verksamheter och öka vår marknadsnärvaro. Used By är en välkänd aktör som ger oss möjligheten att tillsammans strategisk positionera och utnyttja styrkorna i våra respektive varumärken och kunderbjudanden. Våra synergier är tydliga både tekniskt, strategiskt och operativt. Vi välkomnar Odd Molly som ny storägare i Yaytrade och ser med tillförsikt fram emot den grupp vi tillsammans avser bygga”, säger David Knape, verkställande direktör i Ytrade Group.  

Yaytrade har på kort tid tagit positionen som en av de ledande marknadsplatserna inom premium pre-loved fashion i Sverige. Marknadsplatsen har en tydlig profilering och varumärkeskännedom inom sitt segment och har liksom Used By en stark position och nära samarbete med många välkända influencers och dess hantering av pre-loved fashion.

I oktober 2019 lanserade Yaytrade pick-up service – en heltäckande upphämtningstjänst av kläder och accessoarer från privatpersoner där bolaget sköter hela processen från upphämtning, fotografering, lagerhållning till försäljning. Tjänsten erbjuds över hela Sverige och hanteras genom tredjeparts-logistikpartners i Stockholm och Göteborg.

Yaytrade planerar under sista kvartalet 2020 också lansera en integrerad lösning för varumärkesbolag inom premiumsegmentet kläder och accessoarer vad avser försäljningen av utgående lager och provkollektioner där ett antal nordiska aktörer redan visat intresse.

Den föreslagna transaktionen i den ingångna avsiktsförklaringen innebär att Yaytrade efter genomförd Due Diligence och slutligt avtal köper alla aktier i Used By av Odd Molly för ett värde motsvarande cirka 27 MSEK. Betalning sker i nyemitterade Yaytrade-aktier. Odd Molly kommer i anslutning till genomförandet av den föreslagna transaktionen att delta i en kontant nyemission i Yaytrade med 1 MSEK. Efter genomförandet av den föreslagna transaktionen och den kontanta nyemissionen i Yaytrade kommer Odd Molly att äga cirka 39,1 procent av samtliga aktier i det nya större Yaytrade. Ett villkor för genomförandet av den föreslagna transaktionen är att Odd Molly åtar sig att genom ovillkorade aktieägartillskott tillskjuta 2 MSEK till Yaytrade under 12 månader efter transaktionens genomförande. Affären kommer ge upphov till en redovisningsmässig realisationsvinst för Odd Molly och Yaytrade kommer framöver redovisas som ett intressebolag till Odd Molly. Affären beräknas vara slutförd senast den 31 augusti 2020.

 

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 9:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jennie Högstedt Björk, Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 09

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) samt Styrelsens ordförande i Used By International AB +46 760 10 24 55

David Knape, Verkställande direktör Ytrade Group AB +46 709 99 90 09