Renodling slutförd, stark utveckling av niomånadersresultat

Summering januari – september 2021

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 60 Mkr (9).
 • Driftnettot ökade till 44 Mkr (7).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 8 Mkr (2).
 • Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 116 (18).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet, fastighetsverksamheten, ökade till 95 Mkr (13).
 • Förvärv och tillträde av elva fullt uthyrda fastigheter i södra och mellersta Sverige, motsvarande cirka 56 000 kvm till ett samlat fastighetsvärde om 507 Mkr.
 • Ordinarie årsstämma fattade beslut om avyttring av bolagets modeverksamhet till We aRe Spin Dye AB (publ).
 • Riktade nyemissioner om totalt 7 843 232 aktier har genomförts i syfte att finansiera fastighetsförvärv.
 • Rekrytering av ny CFO.

Summering juli – september 2021

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick till 23 (3) Mkr.
 • Driftnettot ökade till 19 Mkr (3).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 3 Mkr (1).
 • Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 12 Mkr (18).
 • Resultat för kvarvarande verksamhet, fastighetsverksamheten, minskade till följd av ökade kostnader i samband med verksamhetsförändring och uppgick till 12 Mkr (14).
 • Försäljning av bolagets modeverksamhet till We Are SpinDye (WRSD) slutfördes. Bolaget erhöll 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD till ett värde om 158 Mkr.
 • Tillträde till e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet i Borås, som efter tillbyggnad bedöms uppgå till 21 400 kvm uthyrbar yta.
 • Riktade nyemissioner om totalt 912 330 aktier genomfördes i samband med fastighetsförvärv.
 • Rekrytering av VD, vVD och utnämning av COO.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Etablering av grönt finansiellt ramverk samt emittering av icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr.
 • Vid extra bolagsstämma 22 oktober 2021 fattades beslut om att ändra företagsnamn till Logistea AB, ändra verksamhetsföremål, utdelning av samtliga aktier i WRSD till bolagets aktieägare, nyemission, införande av B-aktier, fondemission, omvänd aktiesplit, incitamentsprogram 2021/2025 samt nyval av Bengt Kjell som styrelseledamot.
 • Förvärv och tillträde av fastigheter i Falkenberg, Karlskoga och Kristinehamn till ett fastighetsvärde av 481 Mkr med en uthyrningsbar yta om cirka 108 000 kvm. Samlade hyresintäkter beräknas till 49 Mkr och driftnetto till 34 Mkr.
 • Bolagets tre största aktieägare, motsvarande 46 procent av bolagets röster och kapital per den 31 augusti 2021, utsåg Ilija Batljan, Rutger Arnhult samt Bengt Kjell till ny valberedning inför årsstämman 2022.
 • Fondemission, riktad nyemission samt omvänd aktiesplit har genomförts. Bolagets B-aktie togs upp till handel på Nasdaq Stockholm 22 november och bolagets obligationslån noteras på Nasdaq Stockholm den 26 november 2021.

VD Jennie Högstedt-Björk kommenterar Q3 2021:

Marknaden för lager- och logistikfastigheter är under stark tillväxt, framförallt driven av en växande digitalisering och e-handeI. Logisteas ambition är att vara en snabbt växande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden inom lager, logistik och lätt industri. Bolaget fokuserar på att bygga en fastighetsportfölj med starka kassaflöden i kombination med lång genomsnittligt kvarvarande kontraktstid i attraktiva och växande logistiknav.

Logisteas tillväxt är betydande sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019 och fastighetsportföljen består idag av närmare 305 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, samtliga i attraktiva logistiknav i södra och mellersta Sverige, till ett värde av runt 2 Mdkr.

Logisteas intjäningsförmåga har närmare tredubblades vid årsvis jämförelse och uppgick till 71 Mkr (19) för tredje kvartalet och till cirka 105 Mkr för hela fastighetsbeståndet per den 25 november 2021. Logisteas volymtillväxt inom förvaltningsfastigheter visar sin tydlighet vid årsvis jämförelse, där hyresintäkterna för årets första nio månader närmast har sexdubblats och uppgick till 60 Mkr (9) samtidigt som driftnettot ökade till 44 Mkr (7). Periodens resultat för kvarvarande verksamhet, fastighetsverksamheten, uppgick till 95 Mkr (13), där värdeförändringar i fastigheter har påverkat resultatet positivt med 116 Mkr (18).

Tillväxten och avkastningen inom Logisteas fastighetsportfölj inger förtroende för bolagets fortsatta utveckling. Existerande fastighetsportfölj omfattar idag projektfastigheter med cirka 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Samtliga projektfastigheter är belägna i attraktiva logistiknav och därmed finns goda förutsättningar för att skapa värde till Logisteas aktieägare både på kort och lång sikt.