Logistea publicerar delårsrapport för Q1 2024

Fortsatt expansion utifrån stark position

Summering kvartalet januari – mars 2024

  • Intäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 111 mkr (95).
  • Driftnettot ökade med 18 procent till 78 mkr (66).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 46 procent till 35 mkr (24).
  • Resultatet före skatt uppgick till 180 mkr (4), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 121 mkr (-14).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,7 kr (0,0).
  • Under kvartalet tillträdde Logistea en fastighet i Karlstad, en i Nybro och en i Falun till ett samlat fastighetsvärde om 464 miljoner kronor.
  • I februari publicerade Logistea uppdaterade hållbarhetsmål linjerade med ESRS.
  • I mars genomfördes en riktad emission till nya och befintliga aktieägare i ett accelererat bookbuilding-förfarande. Totalt emitterades 18 940 000 stamaktier av serie B där Logistea tillfördes cirka 250 miljoner kronor innan emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter balansdagen

  • Logistea tecknade i slutet av april ett hyresavtal med Fortifikationsverket avseende uthyrning av 6 100 kvadratmeter i Kristinehamn med en årlig hyresintäkt om 3 miljoner kronor.

“Första kvartalet sammanfattas med en ökning av intäkter och driftnetto med 17 respektive 18 procent. Förvaltningsresultatet ökade med hela 46 procent drivet av både ett ökat fastighetsbestånd men även av en lägre finansieringskostnader. Under kvartalet har Logistea förvärvat fastigheter för över 450 miljoner kronor och under de senaste fyra månaderna ökat fastighetsbeståndet med 20 procent. Uthyrningsgraden ligger kvar på strax under 96 procent. I slutet på kvartalet genomförde vi en riktad emission till nya och befintliga investerare. Genom emissionen stärkte vi kassan med 250 miljoner kronor innan emissionskostnader, medel som kommer att användas för kommande transaktioner och värdeskapande investeringar i befintligt bestånd”, säger CFO Philip Löfgren.

Klockan 09:00 idag, fredagen den 3 maj, finns möjlighet att lyssna på en presentation av delårsrapporten. Rapporten presenteras av Logisteas vd Niklas Zuckerman och CFO Philip Löfgren på svenska där presentationsmaterialet är på engelska. Presentationen sänds live och sändningen når via länken här. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Logisteas hemsida.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.