Logistea publicerar bokslutskommuniké för 2023

Positiv nettouthyrning och sänkt snittränta

Summering perioden januari – december 2023

 • Intäkterna ökade med 44 procent och uppgick till 371 mkr (257).
 • Driftnettot ökade med 48 procent till 276 mkr (186).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 47 procent till 107 mkr (73).
 • Resultatet före skatt uppgick till 8 mkr (420), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -63 mkr (339).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 kr (2,6).
 • Substansvärde per aktie minskade till 13,2 kr (16,9) till stor del till följd av genomförd företrädesemission.
 • I januari tillträdde Logistea två fastigheter i Göteborg till ett samlat fastighetsvärde om 292 miljoner kronor.
 • Under det tredje kvartalet slutfördes en fullt garanterad företrädesemission om totalt 436 miljoner kronor. Del av emissionslikviden användes för att i början av oktober återköpa obligationslån till ett nominellt värde om 303,8 miljoner kronor.
 • I augusti tecknade Logistea ett nytt 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB i Alingsås avseende uppförande av en ny produktions- och testanläggning.

Summering kvartalet oktober – december 2023

 • Intäkterna ökade med 16 procent och uppgick till 93 mkr (80).
 • Driftnettot ökade med 10 procent till 66 mkr (60).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 25 mkr (21).
 • Resultatet före skatt uppgick till -106 mkr (6), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -83 mkr (-12).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,5 kr (-0,1).
 • Under oktober återköpte Logistea obligationslån motsvarande ett nominellt belopp om 303,75 miljoner kronor.
 • I oktober offentliggjordes nyheten att en internationell logistikaktör tecknat ett hyresavtal om förhyrning i fastigheten Grundstenen 7 i Trollhättan.
 • I december tillträdde Logistea fastigheten Kalmar Sigillet 1, med en uthyrningsbar yta om 35 300 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om 25,2 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgick till 340 miljoner kronor.
 • I december meddelade bolaget om ingånget avtal att förvärva två fastigheter i Karlstad samt Nybro till ett fastighetsvärde om 189 miljoner kronor.
  Styrelsen har beslutat att föreslå till kommande årsstämma i maj 2024 att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Vid den extra bolagsstämman 25 januari 2024 godkändes förvärvet av de två fastigheterna i Karlstad och Nybro. Fastigheterna tillträddes 30 januari 2024.

Vi summerar 2023 med en intäktsökning om 44 procent och en ökning av förvaltningsresultatet med 47 procent. I jämförbart bestånd har driftnettot ökad med över 11 procent och förvaltningsresultatet per aktie har ökat med över 10 procent, trots att det i företrädesemissionen i september emitterades 33 procent fler aktier. Genom återköp av obligationslån och arbete med vår derivatportfölj har vi sänkt vår genomsnittliga snittränta till 4,7 procent, vilket är att jämföra med 4,8 procent vid ingången av året och 5,2 i slutet på föregående kvartal. Belåningsgraden ligger stabilt på dryga 45 procent, vilket skapar utrymme för fortsatt expansion i 2024, säger CFO Philip Löfgren.

Klockan 10:00 idag, fredagen den 16 februari, finns möjlighet för att lyssna på en presentation av bokslutskommunikén. Rapporten presenteras av Logisteas vd Niklas Zuckerman och CFO Philip Löfgren på svenska där presentationsmaterialet är på engelska. Presentationen sänds live och sändningen nås vi länken här. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Logisteas hemsida.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.