Rättelse: Logistea publicerar delårsrapport för Q3 2023

Inkluderar MAR-etikett.

Logistea AB (publ) har idag publicerat sin delårsrapport för de första tre kvartalen av 2023.

Övertecknad emission har skapat stora möjligheter

Summering perioden januari – september 2023
· Intäkterna ökade med 57 procent och uppgick till 278 mkr (177).
· Driftnettot ökade med 67 procent till 210 mkr (126).
· Förvaltningsresultatet ökade till 82 mkr (52).
· Resultatet före skatt uppgick till 114 mkr (414), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 20 mkr (351).
· Resultat per aktie uppgick till 0,6 kr (2,7).
· Substansvärde per aktie minskade till 13,5 kr (16,9).
· I januari tillträdde Logistea två fastigheter i Göteborg till ett samlat fastighetsvärde om 292 miljoner kronor.
· I september meddelade FREYR Battery A/S att de har beslutat att avsluta samarbetsavtalet avseende projektet att etablera en ny batterifabrik i Svenljunga kommun.

Summering kvartalet juli – september 2023
· Intäkterna ökade med 27 procent och uppgick till 89 mkr (70).
· Driftnettot ökade med 33 procent till 72 mkr (54).
· Förvaltningsresultatet ökade till 30 mkr (22).
· Resultatet före skatt uppgick till 94 mkr (67), där värde-förändring av fastigheter påverkade resultatet med 64 mkr (37).
· Resultat per aktie uppgick till 0,4 kr (0,4).
· Under det tredje kvartalet slutfördes en fullt garanterad företrädesemission om totalt 436 miljoner kronor.
· I augusti tecknade Logistea ett nytt 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables AB i Alingsås, avseende uppförande av en ny produktions- och testanläggning.
· Senare i augusti tecknade Logistea ett nytt 7-årigt hyresavtal med 3P Logistic AB avseende en lokal om 11 100 kvm i Karlskoga.

Väsentliga händelser efter balansdagen
· Den 2 oktober meddelade Logistea att ägare till obligationslån motsvarande 303,75 miljoner kronor har accepterat Logisteas återköpserbjudande om att återköpa obligationslån till ett pris motsvarande 101 procent av nominellt belopp. Likviddagen för återköpet var den 5 oktober. I delårsrapporten klassificeras återköpsbeloppet som en långfristig skuld.
· Den 26 oktober offentliggjordes nyheten att en internationell logistikaktör tecknat ett hyresavtal om förhyrning i fastigheten Grundstenen 7 i Trollhättan.

Efter den genomförda övertecknade och fullt garanterade företrädesemission rapporterar Logistea mycket starka balansnyckeltal och ökade resultat. Periodens intäkter uppgick till 278 miljoner kronor, hela 57 % högre än jämförbar period. Förvaltningsresultatet, som ökat varje kvartal i år, är för perioden upp 58 %. Hyresindexeringar och effektiv förvaltning har bidragit till att driftnettot för jämförbart bestånd ökat med hela 13 % mellan perioderna. Belåningsgraden är rekordlåg på 42,7 % och Logisteas balansräkning är starkare än någonsin, säger CFO Philip Löfgren.

Klockan 10:00 idag, fredagen 27 oktober, finns möjlighet för att lyssna på en presentation av delårsrapporten. Rapporten presenteras av Logisteas vd Niklas Zuckerman och CFO Philip Löfgren på svenska där presentationsmaterialet är på engelska. Presentationen sänds live och sändningen nås vi länken här. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Logisteas hemsida.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken här. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.