Logistea har tecknat LOI för hyresavtal med internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat tillhörande markreservationsavtal avseende en miljon kvm markyta i Svenljunga kommun

Logistea AB (publ) har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen. Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket bedöms kunna ske under inledningen av 2022. Därutöver är avsiktsförklaringen gällande hyresavtalet villkorat av en lagakraftvunnen detaljplan.

Logisteas VD Niklas Zuckerman samt vVD och transaktionschef Anders Nordvall tillträder idag sina tjänster

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har som tidigare kommunicerat rekryterat Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har gedigen transaktionsbakgrund från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills. Båda tillträder sina tjänster idag.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10. Till följd av bolagshändelserna har antalet A-aktier minskat med 71 762 939 aktier och antalet B-aktier har ökat med 85 976 600 aktier. Antalet röster har minskat med 63 165 279 röster.

Logistea genomför omvänd aktiesplit 1:10 – 22 november 2021 sista dag för handel inför sammanläggningen

Logistea AB (publ) (”Logistea”) beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd aktiesplit). Sammanläggningen innebär att tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie samt att tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 24 november 2021. Sista dag för handel i Logisteas aktier före sammanläggningen är den 22 november 2021.

Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021

Logistea AB (publ) (”Logistea”) tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 912 330.

Odd Molly har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK med förfall i oktober 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 515 baspunkter. Ett belopp motsvarande likviden kommer användas i enlighet med Odd Mollys nyligen framtagna gröna ramverk.

Odd Molly upprättar grönt finansiellt ramverk med Second Party Opinion från ISS ESG

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) etablerar ett grönt ramverk ("Ramverket") som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Ramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles och Green Loan Principles. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av Ramverket.

Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vVD och transaktionschef

Odd Molly International AB (publ) har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har båda omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.

Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) erhöll idag Nasdaq Stockholms (”Nasdaq”) godkännande efter förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaqs godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We aRe SpinDye (”WRSD”) under hösten 2021.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 2 166 667.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av en fastighetsportfölj med lager- och industrifastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år.

Odd Molly förvärvar lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg med ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om 167 MSEK och genomför samtidigt en riktad kontantemission om 39 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK (”Förvärvet”). Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år.

Ny CFO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ)   Stockholm den 7 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag anställt Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Han efterträder Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.  

Odd Molly och We aRe Spin Dye fastslår tillträdesdatum

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 1 juni 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) och We aRe Spin Dye (”WRSD”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”) till den 1 juli 2021.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 maj 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 926 735.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 april 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 3 837 500.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring med ledande e-handelsaktör om förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 6 april 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör (”bolaget”) om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter. Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK.  

Odd Molly renodlar verksamheten till fullt fokus på fastigheter inom lager och logistik – modeverksamheten förvärvas av We aRe Spin Dye

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”koncernen”) renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”). Efter förvärvet avser WRSD byta namn till Nordic Fashion Tech Group (”NFTG”), fortsatt noterad på NGM. WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 MSEK baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 SEK per aktie. I transaktionen ingår även Used By International AB, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror. Efter transaktionen med WRSD, som planeras till slutet av maj efter godkännande från årsstämman, kommer Odd Molly att inneha 53 procent av aktierna i NFTG. Odd Molly avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021. Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden. För modeverksamheten skapas intressanta utvecklingsmöjligheter genom bildandet av en ny stark aktör, NFTG.

Vice VD och CFO lämnar Odd Molly under 2021

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 januari 2021   Johanna Palm har informerat bolagets styrelse och VD om att hon önskar lämna sin position som Vice VD och CFO i Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”bolaget”) för ett nytt uppdrag. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.  

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 13 januari 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.   Köpeskillingen uppgår till cirka 37 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.