Logistea har genomfört en riktad nyemission som delfinansiering av fastighetsförvärv i Göteborgsregionen

Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 195 314 stycken B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie. Emissionen utgör delfinansiering av en förvaltningsfastighet i Göteborgsområdet som förvärvades 18 juni 2021. Förvaltningsfastigheten är fullt uthyrd och har ett fastighetsvärde om cirka 34 Mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.

Logistea inleder ett samarbete om uthyrning med Newsec avseende Vaggeryd Logistikpark

Logistea AB (publ) har inlett ett samarbete om uthyrning avseende Vaggeryd Logistikpark med Newsec. Logistikparken, som består av befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark, har ett av Sveriges bästa logistikläge med direktanslutning till Europaväg 4 (E4) samt järnvägsspår och inom 40 mils radie nås 80 procent av Sveriges befolkning. Samlad bedömd utvecklingsbar och uthyrbar yta uppgår till minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter, varav cirka 13 500 kvadratmeter är under utveckling och bedöms vara färdigställd under inledningen av 2022.

Logistea repeterar och förtydligar tidigare kommunicerade beslut från extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Med anledning av handel och handelsstopp i bolagets Stam A aktie den 11 november 2021 önskar Logistea repetera och förtydliga tidigare kommunicerade beslut som fattades vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Vid den extra bolagsstämma beslutades det om att Bolaget ska genomföra en Fondemission, genom vilken tio (10) Stam B aktier ska erhållas vederlagsfritt för varje befintlig Stam A aktie. Från den 11 november 2021 handlades Stam A aktien i Bolaget utan rätt till att erhålla nya Stam B aktier. Detta faktum återspeglades inte i börskursen under handelsdagen den 11 november 2021, varvid Bolaget kontaktade Nasdaq Stockholm som handelsstoppade Bolagets aktie. Under handelsstoppet förtydligade Bolaget i ett pressmeddelande att avstämningsdagen för deltagandet i Fondemissionen är den 12 november och att sista dag för handel inklusive rätt till att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg motsvarande ett fastighetsvärde om 78 Mkr

Logistea AB (publ) (tidigare företagsnamn Odd Molly International AB (publ)) tillträdde idag två fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg som bolaget förvärvade den 30 juni 2021. Den ena fastigheten är en fullt uthyrd modern lager- och logistikfastighet med uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om tre år. Den intilliggande fastigheten är obebyggd med byggrätter motsvarande cirka 12 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 78 Mkr och bedömd årlig hyresintäkt om 7,1 Mkr och bedömt driftnetto om 5,3 Mkr. Köpeskilling uppgick till 56,2 Mkr.

Odd Molly tillträder fastighet motsvarande ca 21 400 kvm i Borås med hög uthyrningsgrad / e-handelsaktören Cellbes största hyresgästen

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

Ny COO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag utsett Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Som COO kommer Tobias ingå i ledningsgruppen och ansvara för fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling samt finansiering.

Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 8 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB uppför en ny 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 12 april 2021   Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020.  Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 2 februari 2021   Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.