Nordika blir ny storägare i Logistea i samband med transaktion

Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om 1 455 643 A-aktier och 16 960 379 B-aktier till en teckningskurs om 12,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed tredje största ägare i Logistea. Samtidigt förvärvar Logistea två fastigheter i Göteborg från Nordika, med ett underliggande fastighetsvärde på 292 miljoner kronor, delvis finansierat via den riktade emissionen. Logistea tillförs cirka 105 miljoner kronor i likviditet i samband med transaktionen.

Logistea tillträder fastighet i Alingsås till ett fastighetsvärde om 275 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Alingsås i enlighet med pressmeddelande om förvärv av samma fastighet den 28 november 2022. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 275 miljoner kronor och en uthyrningsbar yta på cirka 19 100 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till 20,9 miljoner kronor med en återstående kontraktslängd på cirka nio år.

Logistea förlänger räntebindningen och sänker finansieringskostnaden

Logistea har under november och december ingått nya räntederivat till ett nominellt belopp om totalt 800 miljoner kronor med en snittränta uppgående till 2,15 procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden har ökat från 0,7 år till 2,2 år. Andelen räntesäkrad skuld har som resultat ökat från 20 procent till drygt 50 procent av total upplåning.

Logistea tecknar hyresavtal i Borås

Logistea har tecknat nytt hyresavtal på 5 700 kvadratmeter med ett internationellt logistikföretag i fastigheten Tappen 1, Borås, till en årshyra om cirka 3,3 miljoner kronor. Hyresavtalet ersätter tidi...

Logistea tillträder 14 fastigheter till ett värde om 745 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor samt egna medel och banklån.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under maj 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 854 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 1...

Logistea förvärvar 14 fastigheter till ett värde om 745 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 Mkr med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr samt egna medel och banklån.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under april 2022 genomfört en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr innan emissionskostnader samt riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i mån...

Kallelse till Årsstämma i LOGISTEA AB (publ)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. Inregistrering inleds kl. ...

Logistea förvärvar lager- och logistikfastighet i Hylte till ett fastighetsvärde om 85 Mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 Mkr och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till åtta år. Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kr per aktie, banklån och kontant betalning.

Logistea tillträder fastighet i Mullsjö/Jönköping till ett fastighetsvärde om 46 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Mullsjö/Jönköping som förvärvades i december 2021. Fastigheten (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är strategiskt belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg (även kallad Inlandsvägen syd), samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 Mkr och driftnetto till 3,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 Mkr. Logistea finansierar fastighetsköpet genom riktade nyemissioner av 362 925 nya B-aktier samt kontant betalning.

Logistea avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har en tydlig tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå ett fastighetsvärde om 15 Mdkr vid utgången av 2024. I syfte att finansiera fortsatt tillväxt avser bolaget att genomföra en fullt garanterad nyemission om 350 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av mars 2022.

Logistea tecknar LOI om förvärv av 15 fastigheter till ett fastighetsvärde om 770 Mkr

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om 770 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 Mkr. Affären avses finansieras dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Logistea uppdaterar ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy i syfte att stödja en offensiv tillväxt och värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri

Styrelsen för Logistea AB (publ), har idag beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Logistea tecknar LOI avseende förvärv av nybyggd fastighet i Enköping till ett överenskommet fastighetsvärde om 300 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 Mkr. Affären finansieras genom emission av 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea till en teckningskurs om 35,00 respektive 32,88 kr per aktie och resterande del finansieras genom banklån.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet i Värnamo till ett värde om ca 25 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet i Värnamo som bolaget förvärvade den 21 december 2021. Fastighetens värde uppgår till cirka 25 Mkr och har en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvm. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr.

Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvm

Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet (Generatorn 1) i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 Mkr med en tillkommande investering om 20 Mkr avseende tillbyggnation. Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta. Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 Mkr och driftnetto 2,4 Mkr. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.