Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under maj 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 854 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 1...

Logistea förvärvar 14 fastigheter till ett värde om 745 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 Mkr med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr samt egna medel och banklån.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under april 2022 genomfört en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr innan emissionskostnader samt riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i mån...

Kallelse till Årsstämma i LOGISTEA AB (publ)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. Inregistrering inleds kl. ...

Logistea avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har en tydlig tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå ett fastighetsvärde om 15 Mdkr vid utgången av 2024. I syfte att finansiera fortsatt tillväxt avser bolaget att genomföra en fullt garanterad nyemission om 350 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av mars 2022.

Logistea tecknar LOI om förvärv av 15 fastigheter till ett fastighetsvärde om 770 Mkr

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om 770 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 Mkr. Affären avses finansieras dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Logistea uppdaterar ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy i syfte att stödja en offensiv tillväxt och värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri

Styrelsen för Logistea AB (publ), har idag beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Logistea tecknar LOI avseende förvärv av nybyggd fastighet i Enköping till ett överenskommet fastighetsvärde om 300 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 Mkr. Affären finansieras genom emission av 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea till en teckningskurs om 35,00 respektive 32,88 kr per aktie och resterande del finansieras genom banklån.