Logistea tecknar hyresavtal i Borås

Logistea har tecknat nytt hyresavtal på 5 700 kvadratmeter med ett internationellt logistikföretag i fastigheten Tappen 1, Borås, till en årshyra om cirka 3,3 miljoner kronor. Hyresavtalet ersätter tidi...

Logistea tillträder 14 fastigheter till ett värde om 745 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor samt egna medel och banklån.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under maj 2022 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 117 854 057 aktier i bolaget varav 9 568 392 A-aktier och 1...

Logistea förvärvar 14 fastigheter till ett värde om 745 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 Mkr med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr samt egna medel och banklån.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under april 2022 genomfört en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr innan emissionskostnader samt riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i mån...

Kallelse till Årsstämma i LOGISTEA AB (publ)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2022, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. Inregistrering inleds kl. ...

Logistea förvärvar lager- och logistikfastighet i Hylte till ett fastighetsvärde om 85 Mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 Mkr och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till åtta år. Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kr per aktie, banklån och kontant betalning.

Logistea tillträder fastighet i Mullsjö/Jönköping till ett fastighetsvärde om 46 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Mullsjö/Jönköping som förvärvades i december 2021. Fastigheten (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är strategiskt belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg (även kallad Inlandsvägen syd), samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 Mkr och driftnetto till 3,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 Mkr. Logistea finansierar fastighetsköpet genom riktade nyemissioner av 362 925 nya B-aktier samt kontant betalning.

Logistea avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 350 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har en tydlig tillväxtstrategi med målsättningen att uppnå ett fastighetsvärde om 15 Mdkr vid utgången av 2024. I syfte att finansiera fortsatt tillväxt avser bolaget att genomföra en fullt garanterad nyemission om 350 Mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut att genomföra Företrädesemissionen, vilket förväntas ske i mitten av mars 2022.

Logistea tecknar LOI om förvärv av 15 fastigheter till ett fastighetsvärde om 770 Mkr

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av 15 fastigheter motsvarande cirka 125 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om 770 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 52 Mkr. Affären avses finansieras dels via en kvittningsemission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 Mkr, genom eget kapital samt genom bankfinansiering.

Logistea uppdaterar ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy i syfte att stödja en offensiv tillväxt och värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri

Styrelsen för Logistea AB (publ), har idag beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy. Uppdateringen sker i syfte att stödja en offensiv tillväxt samt långsiktigt och hållbart värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024.

Logistea tecknar LOI avseende förvärv av nybyggd fastighet i Enköping till ett överenskommet fastighetsvärde om 300 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av en nybyggd fastighet i Enköping med ett underliggande fastighetsvärde om 300 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till 14,4 Mkr. Affären finansieras genom emission av 250 000 A-aktier samt 4 295 455 B-aktier i Logistea till en teckningskurs om 35,00 respektive 32,88 kr per aktie och resterande del finansieras genom banklån.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet i Värnamo till ett värde om ca 25 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet i Värnamo som bolaget förvärvade den 21 december 2021. Fastighetens värde uppgår till cirka 25 Mkr och har en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvm. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr.

Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvm

Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet (Generatorn 1) i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 Mkr med en tillkommande investering om 20 Mkr avseende tillbyggnation. Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta. Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 Mkr och driftnetto 2,4 Mkr. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.

Logistea förvärvar fastigheter i Mullsjö/Jönköping samt Gnosjö till ett fastighetsvärde om 66 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat en fastighet i Mullsjö samt en fastighet i Gnosjö till ett samlat fastighetsvärde om 66 Mkr. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, består tillsammans av en uthyrningsbar yta om cirka 8 300 kvm samt cirka 8 000 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår sammantaget till 5,1 Mkr och driftnetto till 4,9 Mkr. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till drygt 14 år.

Logistea har tecknat LOI för hyresavtal med internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat tillhörande markreservationsavtal avseende en miljon kvm markyta i Svenljunga kommun

Logistea AB (publ) har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen. Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket bedöms kunna ske under inledningen av 2022. Därutöver är avsiktsförklaringen gällande hyresavtalet villkorat av en lagakraftvunnen detaljplan.

Logistea förvärvar lager- och logistikfastigheter i Ljungby och Värnamo till ett värde om ca 134 Mkr

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har idag förvärvat två lager- och logistikfastigheter i Ljungby respektive Värnamo med ett samlat fastighetsvärde om cirka 134 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20 140 kvm samt 4 500 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,4 Mkr och driftnetto till 9,3 Mkr.

Logistea stödjer idrottsföreningen Grunden Bois

Logistea AB (publ), har ingått ett treårigt huvudsponsorskap med den Göteborgsbaserade idrottsföreningen Grunden Bois. Föreningen välkomnar alla med intellektuell funktionsnedsättning som vill delta i idrottsutövning inom fotboll, innebandy och gymnastik. Grunden Bois har cirka 500 medlemmar, varav 250 aktiva spelare och 40 tränare. Föreningen bedriver verksamhet för knattar, ungdomar, dam- och herrseniorer.

Logisteas VD Niklas Zuckerman samt vVD och transaktionschef Anders Nordvall tillträder idag sina tjänster

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har som tidigare kommunicerat rekryterat Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har gedigen transaktionsbakgrund från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills. Båda tillträder sina tjänster idag.

Logistea har genomfört en riktad nyemission som delfinansiering av fastighetsförvärv i Göteborgsregionen

Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 195 314 stycken B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie. Emissionen utgör delfinansiering av en förvaltningsfastighet i Göteborgsområdet som förvärvades 18 juni 2021. Förvaltningsfastigheten är fullt uthyrd och har ett fastighetsvärde om cirka 34 Mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10. Till följd av bolagshändelserna har antalet A-aktier minskat med 71 762 939 aktier och antalet B-aktier har ökat med 85 976 600 aktier. Antalet röster har minskat med 63 165 279 röster.

Logistea inleder ett samarbete om uthyrning med Newsec avseende Vaggeryd Logistikpark

Logistea AB (publ) har inlett ett samarbete om uthyrning avseende Vaggeryd Logistikpark med Newsec. Logistikparken, som består av befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark, har ett av Sveriges bästa logistikläge med direktanslutning till Europaväg 4 (E4) samt järnvägsspår och inom 40 mils radie nås 80 procent av Sveriges befolkning. Samlad bedömd utvecklingsbar och uthyrbar yta uppgår till minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter, varav cirka 13 500 kvadratmeter är under utveckling och bedöms vara färdigställd under inledningen av 2022.

Logistea genomför omvänd aktiesplit 1:10 – 22 november 2021 sista dag för handel inför sammanläggningen

Logistea AB (publ) (”Logistea”) beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd aktiesplit). Sammanläggningen innebär att tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie samt att tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 24 november 2021. Sista dag för handel i Logisteas aktier före sammanläggningen är den 22 november 2021.

Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021

Logistea AB (publ) (”Logistea”) tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.

Logistea repeterar och förtydligar tidigare kommunicerade beslut från extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Med anledning av handel och handelsstopp i bolagets Stam A aktie den 11 november 2021 önskar Logistea repetera och förtydliga tidigare kommunicerade beslut som fattades vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Vid den extra bolagsstämma beslutades det om att Bolaget ska genomföra en Fondemission, genom vilken tio (10) Stam B aktier ska erhållas vederlagsfritt för varje befintlig Stam A aktie. Från den 11 november 2021 handlades Stam A aktien i Bolaget utan rätt till att erhålla nya Stam B aktier. Detta faktum återspeglades inte i börskursen under handelsdagen den 11 november 2021, varvid Bolaget kontaktade Nasdaq Stockholm som handelsstoppade Bolagets aktie. Under handelsstoppet förtydligade Bolaget i ett pressmeddelande att avstämningsdagen för deltagandet i Fondemissionen är den 12 november och att sista dag för handel inklusive rätt till att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg motsvarande ett fastighetsvärde om 78 Mkr

Logistea AB (publ) (tidigare företagsnamn Odd Molly International AB (publ)) tillträdde idag två fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg som bolaget förvärvade den 30 juni 2021. Den ena fastigheten är en fullt uthyrd modern lager- och logistikfastighet med uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om tre år. Den intilliggande fastigheten är obebyggd med byggrätter motsvarande cirka 12 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 78 Mkr och bedömd årlig hyresintäkt om 7,1 Mkr och bedömt driftnetto om 5,3 Mkr. Köpeskilling uppgick till 56,2 Mkr.

Kommuniké från Extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag den 22 oktober 2021 hållit extra bolagsstämma. Till följd av rådande pandemi och risken för smittspridning genomfördes ...

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 912 330.

Odd Molly har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK med förfall i oktober 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 515 baspunkter. Ett belopp motsvarande likviden kommer användas i enlighet med Odd Mollys nyligen framtagna gröna ramverk.

Odd Molly upprättar grönt finansiellt ramverk med Second Party Opinion från ISS ESG

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) etablerar ett grönt ramverk ("Ramverket") som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Ramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles och Green Loan Principles. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av Ramverket.

Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vVD och transaktionschef

Odd Molly International AB (publ) har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har båda omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.

Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) erhöll idag Nasdaq Stockholms (”Nasdaq”) godkännande efter förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaqs godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We aRe SpinDye (”WRSD”) under hösten 2021.

Odd Molly tillträder fastighet motsvarande ca 21 400 kvm i Borås med hög uthyrningsgrad / e-handelsaktören Cellbes största hyresgästen

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 2 166 667.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av en fastighetsportfölj med lager- och industrifastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år.

Ny COO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag utsett Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Som COO kommer Tobias ingå i ledningsgruppen och ansvara för fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling samt finansiering.

Odd Molly förvärvar lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg med ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om 167 MSEK och genomför samtidigt en riktad kontantemission om 39 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK (”Förvärvet”). Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år.

Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 8 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.

Ny CFO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ)   Stockholm den 7 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag anställt Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Han efterträder Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.  

Odd Molly och We aRe Spin Dye fastslår tillträdesdatum

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 1 juni 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) och We aRe Spin Dye (”WRSD”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”) till den 1 juli 2021.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 maj 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 926 735.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 april 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 3 837 500.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB uppför en ny 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 12 april 2021   Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring med ledande e-handelsaktör om förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 6 april 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör (”bolaget”) om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter. Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK.  

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020.  Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen.

Odd Molly renodlar verksamheten till fullt fokus på fastigheter inom lager och logistik – modeverksamheten förvärvas av We aRe Spin Dye

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”koncernen”) renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”). Efter förvärvet avser WRSD byta namn till Nordic Fashion Tech Group (”NFTG”), fortsatt noterad på NGM. WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 MSEK baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 SEK per aktie. I transaktionen ingår även Used By International AB, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror. Efter transaktionen med WRSD, som planeras till slutet av maj efter godkännande från årsstämman, kommer Odd Molly att inneha 53 procent av aktierna i NFTG. Odd Molly avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021. Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden. För modeverksamheten skapas intressanta utvecklingsmöjligheter genom bildandet av en ny stark aktör, NFTG.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 2 februari 2021   Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.

Vice VD och CFO lämnar Odd Molly under 2021

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 januari 2021   Johanna Palm har informerat bolagets styrelse och VD om att hon önskar lämna sin position som Vice VD och CFO i Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”bolaget”) för ett nytt uppdrag. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.  

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 13 januari 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.   Köpeskillingen uppgår till cirka 37 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 december 2020 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 16 797 607.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park tecknar avsiktsförklaring att uppföra logistikbyggnader

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 december 2020 Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Intresset från olika aktörer som önskar etablera sig på området är stort. Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistik Park har idag tecknat bolagets första två avsiktsförklaringar om att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6 000 kvadratmeter på området, med planerad inflyttning i november 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid om cirka 9 år.  

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring att förvärva tre lager- och logistikfastigheter, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 december 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har den 21 december ingått avsiktsförklaring om att förvärva tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 52,5 MSEK. Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om cirka 6,0 MSEK med ett driftnetto om cirka 4,7 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet som Odd Molly planerar att expandera under nuvarande ägares regi som ett självständigt affärsområde inom Odd Mollys fastighetsverksamhet. Köpeskillingen uppgår till cirka 45 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 1 437 500 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.

Odd Molly offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.   Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 11 december 2020

Odd Molly offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 10 december 2020

Odd Molly offentliggör prospekt inklusive indikativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet till följd av värdering av förvärvade fastigheter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG.   Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 20 november 2020

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 oktober 2020 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 17 326 778.

Odd Molly förvärvar ytterligare två logistik- fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde på 160 MSEK och planerar att genomföra riktade emissioner om totalt drygt 57 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 augusti 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller bolaget) har idag ingått avtal om att förvärva två logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB (”Trenäs”) äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs (tillsammans ”säljarna”). Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd (tillsammans ”Phoenix”), inom ramen för befintligt mandat. Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.

Odd Molly förvärvar fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland med ett underliggande fastighetsvärde på 128 MSEK och planerar att genomföra riktade nyemissioner om totalt drygt 34 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 18 augusti 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller bolaget) har idag ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB.  Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 128 MSEK. Tillträdet är planerat till den 1 september 2020. I samband med tillträdet av förvärvet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,8 kr per aktie till en grupp investerare. Totalt planeras emissioner om drygt 34 MSEK.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring som skapar ledande digital marknadsplats för secondhand-mode

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 22 juli 2020   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått en avsiktsförklaring med Ytrade Group AB som driver den snabbt växande digitala handelsplatsen Yaytrade. Avsiktsförklaringen innebär att Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International AB, som bedriver e-handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av varumärkeskläder går samman med Ytrade Group (”Yaytrade”). Odd Molly kommer efter genomförd transaktion äga cirka 40 procent i det sammanslagna bolaget. Transaktionen värderar Used By till cirka 27 MSEK och planeras genomföras under augusti 2020.

Odd Molly offentliggör prospekt samt datum för investerarträffar inför företrädesemission

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten, kräver registrerings- eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt eller är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Odd Molly föreslår till årsstämman en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly gör varumärkessatsning och samarbetar med Aggregate Media via riktade nyemissioner om totalt 5 MSEK

Odd Molly genomför offensiva marknadssatsningar under 2019 för att stärka varumärkeskännedom och försäljning i såväl egna kanaler som hos återförsäljare. I samband med detta har ett avtal ingåtts med Aggregate Media som medför effektiv exponering i breda kanaler. Styrelsen har beslutat att utnyttja delar av det mandat som bolagsstämman 2018 gav och genomför som led i denna satsning en riktad kvittningsemission och en riktad kontant nyemission om totalt 5 MSEK till Aggregate Media om totalt 500 000 aktier till kursen 10 SEK.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt Björk, CEO, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q3 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor.

Ny ledning och nytt kapital – redo för nästa steg

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 16 augusti 2018. 1 april – 30 juni 2018. Den totala nettoomsättningen minskade med 7 procent till 76,3 MSEK (82,0). Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (57,6). Rörelseresultatet uppgick till -11,9 MSEK (-7,5).

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Jennie Högstedt Björk, VD, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q2 2018 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q2 2018 publiceras torsdagen den 16 augusti kl. 08:00.  

Odd Mollys företrädesemission övertecknad med 39 procent. Bolaget genomför övertilldelningsemission och tillförs sammantaget 37,3 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet samt bjuder in till investerarträff

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly offentliggör ny finansiell information i samband med investerarträffar inför genomförande av företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly satsar för accelererad omställning och fortsatt tillväxt online –beslutar om företrädesemission av aktier om 26,8 MSEK samt föreslår bemyndigande om övertilldelningsoption om 10,5 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Odd Molly årsredovisning 2017

Stockholm den 28 mars 2018 Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Inbjudan till investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, VD, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera bokslutskommunikén för 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Bolagets bokslutskommuniké 2017 publiceras fredagen den 16 februari kl. 08:00

Valberedning inför Odd Molly International ABs årsstämma 2018

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2017 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Odd Molly i samarbete med We aRe SpinDye®

Odd Molly är det första modevarumärket som samarbetar med företaget We aRe SpinDye® – ett företag som erbjuder hållbara infärgningstekniker för syntetiska material i klädindustrin.
Odd-Molly-Q3-2017

Inbjudan till Investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, vd, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q3, 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q3, 2017 publiceras tisdagen den 24 oktober kl. 08:00.
Odd-Molly-Interim-Report-Q2-2017

Inbjudan till Investerarpresentation

Odd Molly vill härmed bjuda in till ett investerarmöte där Anna Attemark, vd, och Johanna Palm, CFO, kommer att presentera delårsrapport Q2, 2017 samt ge möjlighet att ställa frågor. Delårsrapport Q2, 2017 publiceras onsdagen den 16 augusti kl. 08:00.

Kommuniké från årsstämma 2017 i Odd Molly International AB (Publ)

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 11 maj 2017, fastställdes moder­bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att en utdelning om 1,00 SEK ska utgå för räkenskapsåret 2016 med avstämningsdag den 15 maj 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Delarsrapport Q1 2017 Featured

Fortsatt tillväxt i en bransch i förändring

1 januari - 31 mars 2017 · Den totala nettoomsättningen uppgick till 126,1 MSEK (117,7), en ökning med 7 procent. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (54,2). · Rörelseresultatet uppgick till ...

Odd Molly och Charlotte Kemp Muhl i samarbete

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 maj 2011   Odd Mollys vår/sommarkollektioner för 2012 lanseras i samarbete med den amerikanska modellen Charlotte Kemp Muhl. Samarbetet inleddes då Charlotte framträdde på Odd mollys vår/sommar 2011 visning under New Yorks modevecka med bandet ” The Ghost of a Saber Tooth Tiger”. Bandet har hon tillsammans med pojkvännen Sean Lennon. Paret har också startat ett skivbolag, Chimera Music, tillsammans.

Odd Molly får nya utmärkelser

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 22 november 2010   Sedan starten 2002 har Odd Molly stolt mottagit ett flertal priser och utmärkelser för både det kreativa innehållet och den affärsmässiga utvecklingen. En av de stora milstolparna var Damernas Värld Guldknappen för två år sedan. I höst har det blivit ännu fler.

Ordervärde för vår/sommar 2011 uppgår till 165 MSEK

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 oktober 2010 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2011 visar på ett ordervärde på cirka 165 MSEK, vilket är cirka 9 procent lägre jämfört med de cirka 180 MSEK för motsvarande kollektioner året innan. För första halvåret 2011 tillkommer en leverans i juni till skillnad från föregående år. Valutakursutvecklingen har påverkat ordervärdet negativt omräknat i svenska kronor.

Ordervärde för höst/vinter 2010 – ökar 11 procent

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 13 april 2010 Odd Mollys införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2010 visar på fortsatt stabil tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Lagda order för höst/vinter 2010 uppgår till cirka 175 MSEK, vilket är en ökning med cirka 11 procent jämfört med ordervärdet om 158 MSEK för motsvarande kollektioner året innan.

Kallelse till årsstämma i Odd Molly

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 mars 2010 Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 kl. 14.00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.

Odd Mollys nya herrsatsning lanseras: post fire dew

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 januari 2010 Post fire dew är namnet på ett nytt svenskt modevarumärke. Odd Mollys Creative Director Per Holknekt har tillsammans med chefsdesignern för herr, Ylva Liljefors, utvecklat en herrkollektion som kommer ut till externa återförsäljare hösten 2010. Redan från start lanseras varumärket internationellt via säljagenter i Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, England, Italien, Spanien och Schweiz. Kollektionen omfattar ett 60-tal plagg med fokus på jackor och överdelar.

Odd Molly öppnar butik i Köpenhamn

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 14 december 2009 Odd Molly öppnar sin första butik i Danmark, mitt i Köpenhamns modekvarter. Det här blir bolagets tredje butik i egen regi, med syftet att visa upp en helhet i Odd Mollys kollektion, och kompletterande produkter, i en butiksmiljö utformad för varumärket.

Odd Molly planerar listbyte

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 4 december 2009 Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) har för avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm väntas ske under 2010. Odd Mollys aktie handlas sedan den 18 juni 2007 på First North.

Ordervärde för vår/sommar 2010 ökar 25 procent till 180 MSEK

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 oktober 2009 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2010 visar på fortsatt god tillväxt. Lagda order för vår/sommar 2010 uppgår till drygt 180 MSEK, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med ordervärdet om knappt 145 MSEK för motsvarande kollektioner året innan.

Odd Molly öppnar butik på Robertson Boulevard i Los Angeles

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 september 2009 Odd Molly ökar närvaron i USA och öppnar sin första egna butik där under våren 2010. Butiken kommer att ligga mitt i Los Angeles trendigaste distrikt och är ytterligare ett steg i satsningen på att nå en starkare ställning på den amerikanska marknaden. Butiken gör att Odd Molly kan visa upp en helhet i sin kollektion i en miljö som är unik för varumärket och ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare.

Halvårsrapport 1 januari 2009 – 30 juni 2009

Stockholm den 20 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009 FORTSATT ÖKAD FÖRSÄLJNING UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2009 1 januari – 30 juni 2009 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 151,0 MS...

Odd Molly går med i Fair Wear Foundation

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 3 juni 2009 Odd Molly är ett designföretag med extern tillverkning hos noggrant utvalda leverantörer i ett antal länder i Asien och Europa. Bolaget har alltsedan starten 2002 värnat om att vara en god världsmedborgare och att ta ansvar i sina relationer. Odd Molly har som ambition att ständigt förbättra sitt etik- och miljöarbete – därför går bolaget in som medlem i Fair Wear Foundation som är en oberoende organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin.

Odd Molly satsar på herrkläder

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 26 maj 2009 Odd Molly har sedan 2002 utvecklat kläder för kvinnor och har med framgång etablerat varumärket i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Bolaget har det senaste året inlett licenssamarbeten inom produktgrupperna glasögon och hudvård. Nu väljer Odd Molly att ta steget in i herrsegmentet för att möta en efterfrågan på manliga, lediga och personliga herrkläder. Planerad lansering av Odd Mollys första herrkollektion på ett urval marknader beräknas ske hösten 2010.

Kommuniké från årsstämma i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 april 2009 Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 23 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2008. Stämman beslutade att en utdelning om 3,00 kronor (0,00) ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2008.

Ordervärde för höst/vinter 2009 – ökar 23 procent

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 8 april 2009 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2009 visar, trots tuffa marknadsförutsättningar, en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande period 2008. Lagda order för det andra halvåret 2009 uppgår till drygt 158 MSEK, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande period föregående år.

Odd Molly lanserar nytt produktområde – hudvård

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 12 november 2008 Odd Molly breddar sitt sortiment och lanserar produkter inom hudvård under nästa år. Satsningen sker tillsammans med det svenska läkemedelsföretaget CCS. Produkterna blir en naturlig förlängning av Odd Mollys befintliga utbud av kläder som kombinerar kvinnligt och sinnligt med en känsla av ”en härlig söndagsmorgon”.

Odd Molly väljer BSK Arkitekter

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm 20 oktober 2008 När Odd Molly öppnar sin första egna konceptbutik i centrala Stockholm kommer den att vara signerad av två av Sveriges mest spännande inredningsarkitekter. Tove Sjöberg och Hedvig Andersson på BSK Arkitekter har valts för uppdraget att skapa en butiksmiljö i internationell klass som ska våga överraska, vara kvinnligt lyxig och samtidigt uttrycka en egen åsikt – med en självklar förankring i varumärkets kärna.

Ordervärde för vår/sommar 2009 – ökar 12 procent

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 9 oktober 2008 Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2009 visar på fortsatt tillväxt jämfört med motsvarande period 2008. Lagda order för det första halvåret 2009 uppgår till drygt 138 MSEK, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med försäljningen på knappt 124 MSEK för motsvarande period året innan. Utöver detta har ytterligare order lagts på drygt 6 MSEK för leverans redan i december 2008.

Odd Molly öppnar butik

Odd Molly öppnar sin första egna konceptbutik i centrala Stockholm. Butiksetableringen sker för att kunna visa helheten i kollektionen i en miljö som andas varumärkets kärnvärden och ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare.

Odd Molly vinner Sveriges mest prestigefyllda designpris

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 15 augusti 2008 Odd Mollys designchef Karin Jimfelt-Ghatan har tilldelats Sveriges mest prestigefyllda designpris – Damernas Världs Designpris Guldknappen 2008. Priset delades ut vid en ceremoni på Cirkus i Stockholm under torsdagskvällen.

Odd Molly lanserar världens första webbplats i tyg!

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 11 augusti 2008 Inför presentationen av Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2009, lanseras en ny webbplats och en global kampanj online. Sajten är unik i sitt slag och gjord helt i Odd Mollys egendesignade tyger.

Svenska Odd Molly och Helena Christensen i samarbete

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 juli 2008 Odd Mollys vår/sommarkollektioner för 2009 lanseras i samarbete med den danska supermodellen Helena Christensen. Samarbetet invigs då Odd Molly premiärvisar dessa kollektioner under danska modeveckan i augusti, närmare bestämt på Odd Mollys World Premiere Runway Show fredagen den 8/8 kl 20.00 på D´Angleterre i Köpenhamn. Helena Christensen är Odd Mollys värdinna för kvällen.

Två nya distributörer och glasögon ny produktgrupp

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 april 2008 Odd Molly fortsätter att utöka sin internationella närvaro och tecknar avtal med två nya distributörer, en i Kina/Hong Kong och en i Dubai. Första order sker i samband med nästa kollektion, vår/sommar 2009. Samtidigt breddas erbjudandet till att omfatta även glasögon.

Ordervärde för höst/vinter 2008 – ökar med 58 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2008 visar en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande period 2007. Lagda order för det andra halvåret 2008 uppgår till drygt 129 MSEK, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med försäljningen för motsvarande period föregående år.

Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 18 mars 2008 Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 april 2008 kl. 15:00 på Södra Teatern, lokal Södra Bar, Mosebacke Torg 1–3, 116 46 Stockholm.

Ledande institutionell investerare i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 november 2007 Fidelity International har idag förvärvat 368 900 aktier i Odd Molly International AB, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är fyra av bolagets huvudägare, har samtliga pro rata sålt cirka 10 procent av sina respektive innehav. Försäljningen har skett enligt nedan och med Swedbanks medgivande.

Order spring/summer 2008 – increase by 158 per cent

PRESS RELEASE Stockholm the 4th October 2007 Odd Molly is a Swedish company which designs, markets and sells fashion for women to external retailers around the world. Order deadline for spring and summer 2008 was this week and Odd Molly has received binding orders for the first six months 2008 for approximately MSEK 125 compared to MSEK 48.5 for the first six months 2007. This is an increase with 158 per cent compared to the same period 2007.

Order för vår/sommar 2008 – ökar med 158 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår-/sommarkollektionen 2008 visar en fortsatt mycket stark tillväxt. Lagda order för det första halvåret 2008 ökade med 158 procent till cirka 125 MSEK jämfört med motsvarande period 2007, då försäljningen uppgick till 48,5 MSEK.

Stockholms Handelskammares pris Export Hermes tilldelas svenska Odd Molly.

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 29 augusti 2007 Odd Molly har tilldelats Export Hermes av Stockholms Handelskammare och fonden för exportutveckling för stora framgångar på exportmarknaden. Priset delas ut idag på Stockholms Handelskammare av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Fyra nya agenter tecknade – Belgien, Grekland, Portugal och Island

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 16 juli 2007 Odd Molly stärker sin representation i Europa och tecknar avtal med fyra nya försäljningsagenter på marknaderna Belgien, Grekland, Portugal och Island. Första orderläggningen kommer att ske i höst i samband med införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna 2008.

Odd Molly förstärker organisationen

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 juni 2007 Under den senaste tiden har Odd Molly anställt nio personer för att ytterligare stärka den växande organisationen. Bland annat har en designer, inköpare, CFO och export- och importkoordinator rekryterats. Dessutom har två personer anställts till det nyöppnade kontoret i Los Angeles.

Stort intresse för Odd Molly – kraftigt övertecknat

Intresset för att teckna aktier i Odd Molly har varit mycket stort i samband med att aktien upptas till handel på First North. Erbjudandet övertecknades cirka tio gånger. Handel i aktien beräknas inledas måndagen den 18 juni 2007.

Odd Molly till First North

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och modig design i kombina...