Logistea förvärvar fastigheter i Mullsjö/Jönköping samt Gnosjö till ett fastighetsvärde om 66 Mkr

Logistea AB (publ) har förvärvat en fastighet i Mullsjö samt en fastighet i Gnosjö till ett samlat fastighetsvärde om 66 Mkr. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, består tillsammans av en uthyrningsbar yta om cirka 8 300 kvm samt cirka 8 000 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår sammantaget till 5,1 Mkr och driftnetto till 4,9 Mkr. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till drygt 14 år.

Logistea har tecknat LOI för hyresavtal med internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat tillhörande markreservationsavtal avseende en miljon kvm markyta i Svenljunga kommun

Logistea AB (publ) har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen. Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket bedöms kunna ske under inledningen av 2022. Därutöver är avsiktsförklaringen gällande hyresavtalet villkorat av en lagakraftvunnen detaljplan.

Logistea förvärvar lager- och logistikfastigheter i Ljungby och Värnamo till ett värde om ca 134 Mkr

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har idag förvärvat två lager- och logistikfastigheter i Ljungby respektive Värnamo med ett samlat fastighetsvärde om cirka 134 Mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20 140 kvm samt 4 500 kvm byggrätter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,4 Mkr och driftnetto till 9,3 Mkr.

Logistea stödjer idrottsföreningen Grunden Bois

Logistea AB (publ), har ingått ett treårigt huvudsponsorskap med den Göteborgsbaserade idrottsföreningen Grunden Bois. Föreningen välkomnar alla med intellektuell funktionsnedsättning som vill delta i idrottsutövning inom fotboll, innebandy och gymnastik. Grunden Bois har cirka 500 medlemmar, varav 250 aktiva spelare och 40 tränare. Föreningen bedriver verksamhet för knattar, ungdomar, dam- och herrseniorer.

Logisteas VD Niklas Zuckerman samt vVD och transaktionschef Anders Nordvall tillträder idag sina tjänster

Logistea AB (publ), ett snabbväxande fastighetsbolag inom lager och logistik med starka kassaflöden, har som tidigare kommunicerat rekryterat Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har gedigen transaktionsbakgrund från fastighetsbranschen och kommer närmast från Savills. Båda tillträder sina tjänster idag.

Logistea har genomfört en riktad nyemission som delfinansiering av fastighetsförvärv i Göteborgsregionen

Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 195 314 stycken B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie. Emissionen utgör delfinansiering av en förvaltningsfastighet i Göteborgsområdet som förvärvades 18 juni 2021. Förvaltningsfastigheten är fullt uthyrd och har ett fastighetsvärde om cirka 34 Mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10. Till följd av bolagshändelserna har antalet A-aktier minskat med 71 762 939 aktier och antalet B-aktier har ökat med 85 976 600 aktier. Antalet röster har minskat med 63 165 279 röster.

Logistea inleder ett samarbete om uthyrning med Newsec avseende Vaggeryd Logistikpark

Logistea AB (publ) har inlett ett samarbete om uthyrning avseende Vaggeryd Logistikpark med Newsec. Logistikparken, som består av befintliga förvaltningsfastigheter samt obebyggd projektmark, har ett av Sveriges bästa logistikläge med direktanslutning till Europaväg 4 (E4) samt järnvägsspår och inom 40 mils radie nås 80 procent av Sveriges befolkning. Samlad bedömd utvecklingsbar och uthyrbar yta uppgår till minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter, varav cirka 13 500 kvadratmeter är under utveckling och bedöms vara färdigställd under inledningen av 2022.

Logistea genomför omvänd aktiesplit 1:10 – 22 november 2021 sista dag för handel inför sammanläggningen

Logistea AB (publ) (”Logistea”) beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 2021 att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd aktiesplit). Sammanläggningen innebär att tio (10) Stam A aktier läggs samman till en (1) Stam A aktie samt att tio (10) Stam B aktier läggs samman till en (1) Stam B aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 24 november 2021. Sista dag för handel i Logisteas aktier före sammanläggningen är den 22 november 2021.

Logistea tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021

Logistea AB (publ) (”Logistea”) tidigarelägger finansiell information avseende kapitalstruktur för tredje kvartalet 2021. Bakgrunden är regulatoriska krav där finansiell information rörande kapitalstruktur inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt. Nedan anges eget kapital och skulder, nettoskuldsättning samt ställda säkerheter per den 30 september 2021. Den finansiella informationen har inte reviderats av Logisteas revisor. Logistea publicerar fullständig Q3-rapport den 26 november 2021.

Logistea repeterar och förtydligar tidigare kommunicerade beslut från extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Med anledning av handel och handelsstopp i bolagets Stam A aktie den 11 november 2021 önskar Logistea repetera och förtydliga tidigare kommunicerade beslut som fattades vid extra bolagsstämma den 22 oktober 2021. Vid den extra bolagsstämma beslutades det om att Bolaget ska genomföra en Fondemission, genom vilken tio (10) Stam B aktier ska erhållas vederlagsfritt för varje befintlig Stam A aktie. Från den 11 november 2021 handlades Stam A aktien i Bolaget utan rätt till att erhålla nya Stam B aktier. Detta faktum återspeglades inte i börskursen under handelsdagen den 11 november 2021, varvid Bolaget kontaktade Nasdaq Stockholm som handelsstoppade Bolagets aktie. Under handelsstoppet förtydligade Bolaget i ett pressmeddelande att avstämningsdagen för deltagandet i Fondemissionen är den 12 november och att sista dag för handel inklusive rätt till att erhålla nya Stam B aktier var den 10 november 2021.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg motsvarande ett fastighetsvärde om 78 Mkr

Logistea AB (publ) (tidigare företagsnamn Odd Molly International AB (publ)) tillträdde idag två fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg som bolaget förvärvade den 30 juni 2021. Den ena fastigheten är en fullt uthyrd modern lager- och logistikfastighet med uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om tre år. Den intilliggande fastigheten är obebyggd med byggrätter motsvarande cirka 12 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 78 Mkr och bedömd årlig hyresintäkt om 7,1 Mkr och bedömt driftnetto om 5,3 Mkr. Köpeskilling uppgick till 56,2 Mkr.

Kommuniké från Extra bolagsstämma 22 oktober 2021

Odd Molly International AB (publ), org.nr 556627-6241, (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har idag den 22 oktober 2021 hållit extra bolagsstämma. Till följd av rådande pandemi och risken för smittspridning genomfördes ...

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 912 330.

Odd Molly har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) har idag framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om 1 000 MSEK med förfall i oktober 2024 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 515 baspunkter. Ett belopp motsvarande likviden kommer användas i enlighet med Odd Mollys nyligen framtagna gröna ramverk.

Odd Molly upprättar grönt finansiellt ramverk med Second Party Opinion från ISS ESG

Odd Molly International AB (publ) (“Odd Molly”) etablerar ett grönt ramverk ("Ramverket") som möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler. Ramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles och Green Loan Principles. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av Ramverket.

Odd Molly rekryterar Niklas Zuckerman som ny VD och Anders Nordvall som vVD och transaktionschef

Odd Molly International AB (publ) har stora ambitioner och högt ställda mål för bolagets fortsatta tillväxt inom lager- och logistikfastigheter. Som ett led i den fortsatta expansionen har Niklas Zuckerman rekryterats som ny VD och Anders Nordvall som vice VD och transaktionschef. Niklas och Anders har båda omfattande erfarenhet och kompetens av svensk fastighetsmarknad och fastighetstransaktioner från olika ledande roller de senaste drygt 20 åren. Duon tillträder sina nya roller senast under december 2021.

Odd Molly erhåller Nasdaq Stockholms godkännande efter förnyad börsgranskning

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) erhöll idag Nasdaq Stockholms (”Nasdaq”) godkännande efter förnyad börsgranskning. Granskningen har genomförts mot bakgrund av att Nasdaq bedömt att Odd Molly, genom att renodla sin verksamhet till att bli ett fastighetsbolag inriktat på lager- och logistikfastigheter samt avyttrat modeverksamheten, genomgått en ”genomgripande förändring” enligt Nasdaqs regelverk. Mot bakgrund av Nasdaqs godkännande avser Odd Molly att kalla till extra bolagstämma i syfte att dela ut aktierna i We aRe SpinDye (”WRSD”) under hösten 2021.

Odd Molly tillträder fastighet motsvarande ca 21 400 kvm i Borås med hög uthyrningsgrad / e-handelsaktören Cellbes största hyresgästen

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) fortsätter att växa inom fastigheter för lager, logistik och lättare industri. Bolaget har idag tillträtt e-handelsaktören Cellbes befintliga logistikfastighet om 12 700 kvadratmeter uthyrbar yta i Viared Borås med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 63,0 MSEK. Efter tillbyggnad förväntas fastigheten ha en uthyrbar yta om cirka 21 400 kvadratmeter och innefatta en ny modern logistikanläggning med ett helautomatiserat lager till Cellbes. Estimerad årshyra efter tillbyggnad uppgår till 12,5 MSEK.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 2 166 667.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av en fastighetsportfölj med lager- och industrifastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 402,6 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avsiktsförklaring avseende förvärv av totalt sex fastigheter belägna i väletablerade industriområden i Karlskoga och Kristinehamn. Beståndet har en samlad uthyrbar area om cirka 100 000 kvadratmeter och ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 402,6 MSEK. Fastigheterna är nästintill fullt uthyrda och genererar årliga hyresintäkter om cirka 42 MSEK med ett bedömt driftnetto om cirka 29 MSEK. Genomsnittlig återstående kontraktlängd överstiger sex år.

Ny COO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag utsett Tobias Lövstedt som Chief Operating Officer för koncernen. Som COO kommer Tobias ingå i ledningsgruppen och ansvara för fastighetstransaktioner, fastighetsutveckling samt finansiering.

Odd Molly förvärvar lager- och logistikfastighet med intilliggande byggrätt i Falkenberg med ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva två intilliggande fastigheter i Smedjeholmens industriområde i Falkenberg, varav den ena är obebyggd med möjliga byggrätter om cirka 12 000 kvadratmeter. Den andra fastigheten är bebyggd med en fullt uthyrd modern lager- och logistikbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 78 MSEK och genererar årliga hyresintäkter om 7,1 MSEK med ett driftnetto om 5,3 MSEK.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om 167 MSEK och genomför samtidigt en riktad kontantemission om 39 MSEK

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med HanssonGruppen EBJ AB avseende förvärv av totalt tre fastigheter i Göteborgsområdet med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 167 MSEK (”Förvärvet”). Två av fastigheterna förvärvas genom så kallad forward funding och planeras färdigställas under andra halvan av 2022. Fastigheterna omfattar efter färdigställande en uthyrbar area om totalt 11 400 kvadratmeter och bedöms genera årliga hyresintäkter om cirka 10,4 MSEK med ett driftnetto om cirka 9,9 MSEK. Samtliga avtal löper med en hyresperiod om 10–15 år.

Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 8 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.

Ny CFO i Odd Molly International AB utsedd

Odd Molly International AB (publ)   Stockholm den 7 juni 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag anställt Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Han efterträder Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.  

Odd Molly och We aRe Spin Dye fastslår tillträdesdatum

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 1 juni 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) och We aRe Spin Dye (”WRSD”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”) till den 1 juli 2021.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 maj 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 926 735.

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 april 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 3 837 500.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark AB uppför en ny 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 12 april 2021   Vaggeryd Logistikpark, ett dotterbolag till Odd Molly har idag klart med tre hyresgäster för att uppföra en ny och toppmodern 12 000 kvadratmeter stor lager- och logistikbyggnad. Byggnaden kommer hyras av tre aktörer, PDL Group AB, Sveriges ledande padelaktör, BLL (Båstad Lager och Logistik Aktiebolag), ett privatägt tredjepartslogistikföretag samt ett ledande bolag verksamt inom förnybar energi.

Odd Molly tecknar avsiktsförklaring med ledande e-handelsaktör om förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 6 april 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör (”bolaget”) om förvärv av bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 MSEK och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter. Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter. Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 MSEK, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om 12 år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

Odd Molly förvärvar ytterligare tre lager- och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva tre moderna lager och logistikfastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 137 MSEK. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om 10,3 MSEK med ett driftnetto om 9,0 MSEK.  

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020.  Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen.

Odd Molly renodlar verksamheten till fullt fokus på fastigheter inom lager och logistik – modeverksamheten förvärvas av We aRe Spin Dye

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 mars 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”koncernen”) renodlar verksamheten till att fullt ut fokusera på fastigheter inom lager och logistik. Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”modeverksamheten”). Efter förvärvet avser WRSD byta namn till Nordic Fashion Tech Group (”NFTG”), fortsatt noterad på NGM. WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker med 7 769 718 nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 MSEK baserat på en 10-dagars volymvägd genomsnittskurs om 21,32 SEK per aktie. I transaktionen ingår även Used By International AB, en digital marknadsplats för försäljning av secondhand märkesvaror. Efter transaktionen med WRSD, som planeras till slutet av maj efter godkännande från årsstämman, kommer Odd Molly att inneha 53 procent av aktierna i NFTG. Odd Molly avser att dela ut detta innehav till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021. Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter som utan tempoförlust och med ökat handlingsutrymme kan fortsätta att växa med målet att bli en betydande utmanare på den svenska fastighetsmarknaden. För modeverksamheten skapas intressanta utvecklingsmöjligheter genom bildandet av en ny stark aktör, NFTG.

Odd Mollys dotterbolag Vaggeryd Logistikpark erhåller positivt planbesked för utökade byggrätter samt rekryterar erfaren byggprojektledare

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 2 februari 2021   Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Vaggeryd Logistikpark (”Bolaget”) inkluderar ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.

Vice VD och CFO lämnar Odd Molly under 2021

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 26 januari 2021   Johanna Palm har informerat bolagets styrelse och VD om att hon önskar lämna sin position som Vice VD och CFO i Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”bolaget”) för ett nytt uppdrag. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.  

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 13 januari 2021   Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.   Köpeskillingen uppgår till cirka 37 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.